Prezident konferencie Satirová v Európe
Dr. JOHN BANMEN, R. Psych., RMFT, Canada
Konferencia sa koná 
v spolupráci
s Akadémiou STEP

SATIROVÁ V EURÓPE 2021

ONLINE PREDKONFERENCIA

Od symptómu k zdravej rovnováhe v sebe, vo vzťahu a vo svete


11. jún 2021, v čase  12.00 – 20.00 hod. SEČ

Autobiografie rečníkov

Miriam Freeman stretla Virginiu Satirovú v roku 1987, keď sa zúčastnila jej mesiac trvajúcej procesovej komunity v Crested Butte, v Kolorade, v USA.  Toto bol začiatok jej celoživotného skúmania a aplikácie Modelu Satirovej.  Táto životná skúsenosť jej ponúkla mapu jej života v posledných 34 rokoch. Po 30 rokoch výučby na univerzite ako profesorka a po 43 rokoch práce ako sociálna pracovníčka v roku 2012 odišla do dôchodku. Na dôchodku, popri výcviku v koučovaní a mentorovaní  na báze Satirovej behá, je tútorkou, advokátkou v boji proti rasizmu, bubnuje podľa tradičných afrických rytmov, je členka speváckeho zboru, maliarka, niekedy hráčka na saxofóne. Je tiež certifikovanou lektorkou smiechovej jógy. Žije s manželom v horách Severenej Karolíny v Spojených štátoch a majú dvoch dospelých synov.


Walter F. Zahnd bol študentom Virginie Satirovej od roku 1982. Cestoval spolu s ňou v poslednom roku jej profesionálneho života. Bol aktívnym učiteľom a trénerom výcviku v procese validizujúcom človeka, ktorý sa nazýva Model Satirovej. Prednášal v rámci profesionálnych organizácií v Kanade, Spojených štátoch, vo východnej Európe a na Filipínach. Je emeritný profesor a od roku 1970 do roku 2007 vyučoval sociálnu prácu. Publikoval v odborných časopisoch, pracoval s väzňami, s adolescentmi umiestnenými v rezidenčnej starostlivosti, ako aj na rozšírených workshopoch pre mužov, v rastových skupinách a založil agentúru pre sociálnu prácu. Jeho profesionálna prax ho priviedla k práci so závislými na ulici v afro-americkej komunite, bol konzultantom v rezidenčnej liečbe, ako aj v extenzívnych workshopoch pre mužov a rastové komunity a s Olgou Holubovou bol spoluzakladateľom Satirovského inštitútu v Čechách a na Slovensku. Je autorom Ľudského kaleidoskopu, ktorý bol publikovaný v Satir Journale, viedol o ňom a o iných procesoch výcvikový program. Pôsobil 56 rokov v profesionálnej praxi a výuke.


Steven Buckbee je z Escanaby v štáte Michigan. Pracoval na univerzite v Bay College, kde pôsobil v oddelení pre výskum v sociálnych vedách. Začal sa zaujímať o Satirovú v r. 1970, keď pracoval ako sociálny pracovník. V polovici 80tich rokov mal príležitosť byť s ňou ako so svojou učiteľkou. V roku 1988 dostal pozvanie do skupiny s názvom „Avanta”, teraz známej ako the Virginia Satir Global Network (Globálna sieť Virginie Satirovej). Je tiež členom organizácie the International Human Learning Resources Network (Medzinárodná sieť zdrojov na vzdelávanie ľudí) a bývalý člen the Banmen Satir China Management Center. V súčasnosti pôsobí vo výbore The Virginia Satir Global Network. Je licencovaný klinický sociálny pracovník a licencovaný profesionálny poradca štátu Michigan a partnerom v BDD Training Associates. Je moderátorom webovej stránky pre the Satir Global Network, VSGN FaceBook a rozvíja online kurzy o satirovských procesoch.


Michael Dupont je partnerom v BDD Training Associates, je pripojený inštruktor v Bay College a poradca pre mentálne zdravie a látkové závislosti v Bay College. Je t. č. v dôchodku ako bývalý terapeut v centre Pathways Mental Health Center v Escanabe, v štáte Michingan v USA. Získal titul M.Ed. v poradenstve a sprevádzaní na Northern Michigan University. Mike je licencovaný sociálny pracovník a licencovaný profesionálny poradca štátu Michigan. Michael má viac ako 40ročnú klinickú skúsenosť v oblasti duševného zdravia a na poli látkových závislostí. Michael má licenciu ako certifikovaný pokročilý profesionálny poradca závislostí v štáte Michigan. Je bývalý člen výboru the Satir Global Network. Je klinickým členom kanadského the Satir Institute of the Pacific.


Madeleine De Little MTC., RCC., CCC. študovala 12 Satirovej transformačnú systemickú terapiu. V súčasnosti je predsedá komisii pre výskum v rámci Satir Institute of the Pacific v Kanade a je členkou katedry v Banmen Satir China Management Centre. Výsledky štúdia najnovších poznatkov neurovedy a transformačnej zmeny využila pri rozvoji jedinečného modelu terapie v pieskovisku. Madeleine 28 rokov pôsobila na základnej a strednej škole a neskôr ako terapeutka v súkromnej praxi a medzinárodná lektorka vlastného výcvikového programu pre prácou v pieskovisku. Madeleine vyučuje NSST na Slovensku a v Českej republike od roku 2008 a účastníci tohto výcviku patria k najskúsenejším používateľom NSST na svete. Madeleine je autorkou knihy „Kam sa slová nedostanú“ o neurovede Modeli Satirovej v pieskovisku(NSST). Táto kniha v anglickom jazyku bola preložená aj do mandarinštiny a anglická verzia je dostupná aj vo forme e-knihy v Amazone. Výskum, ktorý bol súčasťou jej doktorandskej práce sa zameriaval na osobnostný a profesionálny dopad u študentov, ktorí sa učli a v praxi aplikovali tento model terapie v pieskovisku. Madeleine je graduovaná terapeutická poradkyňa, registrovaná klinická supervízorka a certifikovaná poradkyňa Kanady. Získala cenu Kanadskej poradenskej a psychoterapeutickej asociácie pre poradenských praktikov: „2021 Canadian Counselling and Psychotherapy Association Counselling Practioners Award“.


Valerie McGaha, Ph.D. je profesorkou na na štátnej univerzite v Oklahome v oblasti vied pre komunitné zdravie, poradenstvo a poradenskú psychológiu. Je licencovanou profesionálnou poradkyňou, licencovanou terapeutkou pre manželskú a rodinnú terapiu a licencovanou poradkyňou pre závislosti na alkohole a drogách. Jej výskumné aktivity sú zamerané na multikultúrne poradenstvo, psychosociálny vývin adolescentov, mentálne poruchy a poruchy pri závislostiach, na súdom nariadené intervencie pre rizikových adolescentov a na prevenciu suicídií a na vzdelávanie. Vo svojej vedeckej práci skúmala individuálne a spoločenské faktory vo vzťahu k akademickému, osobnému a sociálnemu úspechu u rôznej populácie.


Cynthia Spray je spoločenskou aktivistkou, celoživotnou advokátkou detí a podnikateľkou, ktorá žije v Taose, v Novom Mexicu v USA. S Virginiou Satirovou sa zoznámila ako dieťa v Palo Alto, v Kalifornii a zostali priateľkami počas celého jej života. Cynthia úspešne používala vyše 40 rokov Model Satirovej v každej svojej role pri práci s deťmi, rodinami a komunitami na západe Spojených štátov.


Louis Vetri sa narodil a vyrástol vo Filadelfii, v PA, USA, v rodine štyroch sicílskych príbuzných a pod vplyvom rímsko-katolíckeho vierovyznania. Väčšinu svojho dospelého života prežil v Readingu v Pensylvánii a oženil sa pred piatimi rokmi. Svoju 35 ročnú profesionálnu kariéru začal ako terapeut pre jednotlivcov a skupiny, neskôr ako rodinný terapeut. Neskôr sa zameral na prácu s rodinami v širšom kontexte a stal sa súčasťou aktivizmu za sociálnu spravodlivosť, vzdelávanie, obhajobu, komunitné organizovanie a rozvoj. V posledných 10 rokoch pôsobil ako kňaz v United Church of Christ neďaleko Springfieldu v Ohio. Jeho skúsenosť s prácou Virginie Satirovej sa začala v roku 1990 trojtýždňovým výcvikom v Crested Butte, v Kolorade (USA), po ktorom nasledovali mnohé ďalšie pokračujúce výcviky. Nedávno ukončil 3. stupeň Špecializovaného výcviku v koučovaní a mentorovaní a je vo fáze praktika v rámci certifikácie.


ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT
Agentúra KAMI, s. r. o., Mgr. Tamara LAHETOVÁ
Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves, Tel.: +421 905 886 084
E-mail: kami@agenturakami.sk | www.agenturakami.sk
TECHNICKÝ SERVIS
JEF Audio, s. r. o., Peter NEDBAL
Turnianska 5, 851 07 Bratislava, Tel. : +421 918 505 554
E-mail: peter.nedbal@jefaudio.sk | www.jefaudio.sk
design: © Lucian Cmorej, ABC studio, 2021