SATIR IN EUROPE From symptom to healthy balance within, between and among

June 10. – 11. 2022

PRESENT / ON-LINE

Hotel Bratislava
Seberíniho 9, Bratislava, Slovak republic


If you are interested in watching pre-conference recordings,
which took place on June 11, 2021, please contact:: kami@agenturakami.sk 

Váže­né kole­gy­ne a kole­go­via, milí pria­te­lia a vzác­ni hos­tia,
pozý­va­me Vás na medzi­ná­rod­nú kon­fe­ren­ciu Sati­ro­vá v Euró­pe na tému „Od symp­tó­mu k rov­no­vá­he v sebe, voči dru­hé­mu a vo sve­te“, kto­rá sa usku­toč­ní 10. a 11. 6. 2022 v Bra­ti­sla­ve. 

Túto uda­losť sme z dôvo­du pan­dé­mie muse­li viac­krát pre­su­núť. Po úspeš­nej minu­lo­roč­nej pred­kon­fe­ren­cii v on-line pries­to­re, kto­rej sa zúčast­ni­lo vyše 100 účast­ní­kov a na kto­rej odzne­li zau­jí­ma­vé pre­zen­tá­cie našich hos­tí: Joh­na Ban­me­na – pre­zi­den­ta našej kon­fe­ren­cie, Wal­te­ra Zahn­da, Micha­e­la Dupon­ta, Step­he­na Buck­be­e­ho, Made­le­i­ne DeLitt­le a Miriam Fre­e­man a jej žia­kov máme nádej, že sa bude­me môcť stret­núť nie­len on-line, ale koneč­ne aj osobne..

Sati­ro­vej odkaz, že medzi živo­tom v rodi­ne a tým, akí ľudia z detí vyras­tú, je úzke pre­po­je­nie, zostá­va hlbo­ko aktu­ál­ny. Vir­gi­nia pova­žo­va­la tiež za veľ­mi dôle­ži­té, aby z tých, kto­rých vycho­vá­va­me, boli čo naj­sil­nej­ší a naj­kon­gru­en­tnej­ší jedin­ci a aby – až dozrie čas – doká­za­li zme­niť cha­rak­ter spo­loč­nos­ti.   Vir­gi­nia už pred viac ako pol­sto­ro­čím vede­la, že môže­me nájsť jed­no­duch­šie a účin­nej­šie spô­so­by, ako zvlá­dať kon­flik­ty v náš pros­pech a nie k náš­mu zni­če­niu, ako sa sprá­vať inak k sebe a voči iným ľuďom. Vede­la, že na kaž­dom z nás zále­ží. Podiel, kto­rým môže kaž­dý pris­pieť, začí­na tým, že si roz­vi­nie úctu k sebe.   Aby naša pla­né­ta a jej oby­va­te­lia moh­li pre­žiť, potre­bu­je­me pra­co­vať na pod­po­re vývi­nu ľud­ských bytos­tí s morál­ny­mi, etic­ký­mi a huma­nis­tic­ký­mi hod­no­ta­mi. Pod­ľa Vir­gi­nie Sati­ro­vej to zna­me­ná učiť sa kon­gru­en­cii, kto­rá nás pri­ve­die k pln­šej ľud­skos­ti a roz­ví­jať svo­ju schop­nosť har­mo­nic­ké­ho spo­lu­ži­tia… Kaž­dý, kto tak uro­bí, pris­pie­va k sta­bil­nej­šie­mu a pozi­tív­nej­šie­mu sve­tu pre nás všet­kých, k rados­ti zo živo­ta na našej čaro­krás­nej pla­né­te… Sme na ceste…

Tex­ty písa­né kur­zí­vou sú pre­vza­té z dru­hé­ho vyda­nia kni­hy The new peop­le­ma­king, čes­ký pre­klad  Kni­ha o rodine.

Je to už 35 rokov, keď Vir­gi­nia  Sati­ro­vá v Čes­ko­slo­ven­sku ako čest­ná pred­sed­níč­ka Mezi­ná­rod­nej kon­fe­ren­cie o rodi­ne v Pra­he ovplyv­ni­la  nie­len mno­hých Euró­pa­nov, ale zane­cha­la v našich kra­ji­nách mno­hých nasle­dov­ní­kov, kto­rí si Vás pra­jú na toho­roč­nej kon­fe­ren­cii čo naj­sr­deč­nej­šie pri­ví­tať.
Okrem boha­té­ho hlav­né­ho odbor­né­ho prog­ra­mu sú pre pria­mych účast­ní­kov pri­pra­ve­né zau­jí­ma­vé zážit­ko­vé works­ho­py výluč­ne pre­zenč­nou for­mou a mož­nosť kulo­ár­nych roz­ho­vo­rov a výme­ny skú­se­nos­tí v medzi­ná­rod­nej spo­loč­nos­ti, kto­ré sú potvr­de­ním živo­ta­schop­nos­ti a roz­vo­ja dedič­stva Vir­gi­nie Sati­ro­vej. 
Špe­ciál­ným bonu­som toho­roč­nej kon­fe­ren­cie je mož­nosť pre­zen­to­vať svoj on line prís­pe­vok ale­bo poster v galé­rii  kon­fe­ren­cie, kto­ré budú dostup­né spo­lu s hlav­ný­mi pred­náš­ka­mi  urči­tý čas aj po ukon­če­ní konferencie.

Na stret­nu­tie s Vami v Bra­ti­sla­ve sa tešia orga­ni­zá­to­ri kon­fe­ren­cie pod vede­ním dr. Joh­na Ban­me­na: PhDr. Hana Ščib­ra­ny­o­vá, PhDr. Naďa Feke­te­ová, Mgr. Rebe­ka Tre­pa­čo­vá, PhDr. Jar­mi­la Pet­rov­ská PhD., Mgr. Lubi­ca Licho­ro­bie­co­vá, MUDr. Ale­xan­dra Beránková