Galéria

Sála C /​ GALÉRIA

–ON-LINE pries­tor na web strán­ke kon­fe­ren­cie  kde môže­te pre­zen­to­vať  svo­je prís­pev­ky
• for­mou E POSTERU (bliž­šie infor­má­cie ohľad­ne e‑posteru náj­de­te v sek­cii E‑POSTERY)
• for­mou VIDEOPREZENTÁCIE
– vaše VIDEÁ posie­laj­te vo for­má­te MP4 opti­ma­li­zo­va­né na web stre­am
– účast­ní­ci kon­fe­ren­cie si Váš prís­pe­vok budú môcť pozrieť v galé­rii do 31. 10. 2022
– Váš záu­jem potvrď­te  ZAREGISTROVANÍM SA
– spo­lu s regis­trá­ci­ou je potreb­né zaslať ABSTRAKT do 15. 4. 2022 – kami@​agenturakami.​sk

 VZOR abstraktu⇓ 

Orga­ni­zá­to­ri kon­fe­ren­cie  Vás budú naj­ne­skôr 30. 4. 2022 infor­mo­vať o zara­de­ní Váš­ho príspevku.