Registrácia

Informácie pre účastníkov už zaregistrovaných pri pôvodnom termíne konferencie!

Kaž­dý účast­ník kon­fe­ren­cie, kto­rý sa už zare­gis­tro­val na uve­de­nú kon­fe­ren­ciu, prí­pad­ne si požia­dal o uby­to­va­nie, sa nemu­sí opä­tov­ne regis­tro­vať. Ak účast­ník kon­fe­ren­cie zapla­til regis­trač­ný popla­tok, prí­pad­ne uby­to­va­nie, daná plat­ba je pova­žo­va­ná za zálo­hu až do usku­toč­ne­nia kon­fe­ren­cie. Po ukon­če­ní kon­fe­ren­cie bude účast­ní­kom, kto­rí uhra­di­li regis­trač­ný popla­tok ale­bo uby­to­va­nie a požia­da­li o vysta­ve­nie fak­tú­ry, zasla­ná vyúč­to­va­cia fak­tú­ra s odpoč­tom zálo­hy. Účast­ní­kom, kto­rí nepo­ža­du­jú fak­tú­ru, môže byť na požia­da­nie pria­mo na kon­fe­ren­cii vysta­ve­né potvr­de­nie o úhra­de regis­trač­né­ho poplat­ku ale­bo ubytovania.

REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV v hoteli Bratislava, bude možná už od:

 9. 6. 2022 Štvr­tok v čase  17,00 – 21,00 hod.
10. 6. 2022 Pia­tok v čase    8,00 – 16,00 hod.
 11. 6. 2022 Sobo­ta v čase   8,00 – 16,00 hod.

 

 Regis­trač­ný poplatok

do 8. 4. 2022 od 9. 4. 2022 a na mieste
 For­ma účasti PREZENČNE /​ ONLINE PREZENČNE /​ ONLINE
 Účast­ník zo SR a ČR 209 /​ 119 249 /​ 159
 Účast­ník z Euró­py a sveta 229 /​ 119 269 /​ 159
 * štu­dent výcvi­ku (Male­no­vi­ce I, MOVISA 19, TRASA, STAR‑T 2,  STAR‑T 3, STAR‑T 4, STAR basic VII) 185 /​ 119
 * jed­no­dňo­vá registrácia   124 /​ 79
  * bez stra­vy
 

PREZENČNÁ FORMA ÚČASTI
v cene regis­trá­cie je zahrnuté:

Regis­trač­ný popla­tok na 10. – 11. 6. 2022, kon­fe­renč­ný balí­ček, občerstve­nie (2 × obed), prí­stup do galé­rie
• mož­nosť dokú­pe­nia veče­re 10. 6. 2022 – 39 EUR

ON-LINE FORMA ÚČASTI
v cene regis­trá­cie je zahr­nu­té:
Účasť na onli­ne prog­ra­me kon­fe­ren­cie, mate­riá­ly v elek­tro­nic­kej for­me, prí­stup do galé­rie.
K ONLINE pred­náš­kam má prí­stup zare­gis­tro­va­ný účast­ník, kto­rý uhra­dil regis­trač­ný popla­tok za regis­trá­ciu.
Regis­tro­va­ný účast­ník kon­fe­ren­cie (onli­ne /​ pre­zenč­ná for­ma)  si môže nahra­té prís­pev­ky pozrieť v archí­ve, po dobu 60 dni od kon­fe­ren­cie, naj­ne­skôr do 15. 8. 2022. K pozre­tiu archí­vu je potreb­né hes­lo, kto­ré Vám zašle­me po ukon­če­ní konferencie.

MOŽNOSŤ PLATBY

Ponú­ka­me Vám ďal­šiu mož­nosť úhra­dy a to pla­tob­ný­mi kar­ta­mi typu Mas­ter­Card, Visa, Visa Elect­ron, Maes­tro. Pre plat­bu pla­tob­nou kar­tou môže­te využiť on-line pla­tob­ný sys­tém na www​.agen​tu​ra​ka​mi​.sk. Upo­zor­ňu­je­me účast­ní­kov, aby si skon­tro­lo­va­li, či majú od ban­ky povo­le­nie k inter­ne­to­vým plat­bám a tak­tiež dosta­toč­ný limit pre odo­sla­nie platby.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Pri regis­trá­cii na kon­fe­ren­ciu SATIROVÁ V EURÓPE pro­sí­me o zapla­te­nie regis­trač­né­ho poplat­ku, inak Vaša regis­trá­cia nebu­de akcep­to­va­ná. Po pri­ja­tí Vašej regis­trá­cie Vám orga­ni­zá­tor vysta­ví a zašle POKYN K PLATBE s pri­de­le­ným varia­bil­ným sym­bo­lom, na zákla­de kto­ré­ho je potreb­né plat­bu zrealizovať.

Regis­trač­né poplat­ky je nut­né uhra­diť v plnej výš­ke pred začiat­kom kon­fe­ren­cie ban­ko­vým pre­vo­dom na účet:

BANKOVÉ ÚDAJE

Názov účtu:  Agen­tú­ra KAMI, s. r. o.
Peňaž­ný ústav:  ČSOB, a. s.
IBAN:  SK09 7500 0000 0040 2082 0119
SWIFT:  CEKOSKBX
Varia­bil­ný sym­bol:  po zare­gis­tro­va­ní Vám bude pri­ra­de­ný varia­bil­ný symbol
Kon­štant­ný sym­bol:  0308

 Poznám­ky:

  • do sprá­vy pre pri­jí­ma­te­ľa uveď­te meno účastníka
  • ak hra­dí regis­trač­ný popla­tok fir­ma, pro­sí­me o zasla­nie men­né­ho zoznamu
  • je potreb­né pre­uká­zať sa dokla­dom o zapla­te­ní regis­trač­né­ho poplatku

STORNO REGISTRÁCIE

Orga­ni­zá­tor kon­fe­ren­cie musí byť vyro­zu­me­ný o zru­še­ní účas­ti na kon­fe­ren­cii písom­ne e‑mailom na kami@​agenturakami.​sk. Zru­še­nie po tele­fó­ne nebu­de akceptované.

do 9. 5. 2022 – bez stor­no poplat­ku
od 10. 5. 2022 do 24. 5. 2022 – 50 % stor­no regis­trač­né­ho poplat­ku
od 25. 5. 2022 do 10. 6. 2022 – 100 % stor­no regis­trač­né­ho poplatku

1Step 1
REGISTRAČNÝ FORMULÁR
INFORMOVANIE DOTKNUTEJ OSOBY
TYP AKTÍVNEJ ÚČASTI
VEČERA 10. 6. 2022 (39 €)
Suma: [ field77 + field80 ] €
PRIHLÁSENIE NA WORKSHOP

POŽADUJEM FAKTÚRU
FAKTÚRU ZASLAŤ

Súhla­sím so zasie­la­ním pozvá­nok, týka­jú­cich sa orga­ni­zá­cii kon­gre­sov, kon­fe­ren­cií, semi­ná­rov v pôsob­nos­ti Agen­tú­ry KAMI, s. r. o. na uve­de­nú e‑mailovú adre­su v súla­de s Naria­de­ním Európ­ske­ho Par­la­men­tu a Rady (EÚ) 2016679 z 27. aprí­la 2016 o ochra­ne fyzic­kých osôb pri spra­cú­va­ní osob­ných úda­jov a o voľ­nom pohy­be takých­to úda­jov, kto­rým sa ruší smer­ni­ca 95/​46/​ES (vše­obec­né naria­de­nie o ochra­ne úda­jov) (ďalej len Naria­de­nie GDPR), a záko­na č. 182018 Z.z. o ochra­ne osob­ných úda­jov a o zme­ne a dopl­ne­ní nie­kto­rých záko­nov so spra­co­va­ním osob­ných úda­jov. Chce­me Vás uis­tiť, že sme vyko­na­li všet­ky kro­ky potreb­né k tomu, aby boli Vaše osob­né úda­je aj naďa­lej v abso­lút­nom bez­pe­čí. Aktu­ali­zo­va­né pra­vid­lá o ochra­ne osob­ných úda­jov náj­de­te na našom webo­vom síd­le www​.agen​tu​ra​ka​mi​.sk v sek­cii ochra­na osob­ných úda­jov. Pro­sím, pre­čí­taj­te si nové pra­vid­lá a pre­svedč­te sa o tom, že nám na bez­peč­nos­ti Vašich osob­ných úda­jov sku­toč­ne zále­ží.
ON-LINE REGISTRÁCIA BOLA UKONČENÁ!
ON-LINE REGISTRÁCIA UKONČENÁ

Regis­trá­cia je mož­ná už len pria­mo na mies­te kona­nia konferencie
ĎAKUJEME!
keyboard_​arrow_​leftPre­vi­ous
Nextkeyboard_​arrow_​right