Partneri

ярос для хвойных

Ak máte záu­jem pod­po­riť kon­fe­ren­ciu for­mou zakú­pe­nia PARTNERSKÝCH BALÍČKOV, ponú­ka­me mož­nosť spo­lu­prá­ce, for­mou KONGRESOVÝCH BALÍČKOV, kto­ré obsa­hu­jú via­ce­ro mož­nos­tí ako Vašu spo­loč­nosť pre­zen­to­vať.
– pre­zen­tač­ný stá­nok spo­loč­nos­ti
– aktív­na účasť na kon­fe­ren­cii
– inzer­cia v prog­ra­me
– uve­rej­ne­nie loga medzi par­tner­mi na webe, aj počas konferencie

Pre­zen­tač­ný stá­nok
Veľ­kosť plo­chy je urče­ná výš­kou partnerstva.

Aktív­na účasť na kon­fe­ren­cii
firem­né sym­po­zium – doho­dou
pred­náš­ka v blo­ku – dohodou

Inzer­cia v bul­le­ti­ne
Pri­pra­vo­va­ný for­mát bul­le­ti­nu je A5 na výš­ku. Pod­kla­dy pre uve­rej­ne­nie inzer­cie je potreb­né dodať v tla­čo­vom PDF (CMYK 300 dpi), 3 mm spa­dáv­ka, na adre­su: kamenicka@​agenturakami.​sk, naj­ne­skôr do 25. 5. 2022 Inzer­cie doda­né po tom­to ter­mí­ne nebu­dú súčas­ťou tla­če­nej ver­zie bulletinu.

Logá par­tne­rov
Logá všet­kých par­tne­rov podu­ja­tia budú pre­zen­to­va­né na web strán­ke kon­fe­ren­cie, aj počas kona­nia kon­fe­ren­cie, logo je potreb­né dodať v tla­čo­vej kvalite.

Ak máte o účasť na kon­fe­ren­cii záu­jem, kon­tak­tuj­te pro­sím orga­ni­zá­to­rov:
Agen­tú­ra KAMI, s. r. o., Spiš­ská Nová Ves
Šte­fá­nia Kame­nic­ká

E‑mail: kamenicka@​agenturakami.​sk
tel.: 0905 /​ 530 158

Radi si s Vami dohod­ne­me pod­mien­ky spolupráce.