Ubytovanie

ZABEZPEČENIE UBYTOVANIA

Uby­to­va­nie pre účast­ní­kov kon­fe­ren­cie zabez­pe­ču­je Agen­tú­ra KAMI, s. r. o.
On-line: vypl­ne­ním uby­to­va­cie­ho for­mu­lá­ra
E‑mailom:kami@​agenturakami.​sk

V prí­pa­de akých­koľ­vek požia­da­viek kon­tak­tuj­te sek­re­ta­riát kon­fe­ren­cie:
Agen­tú­ra KAMI, s. r. o.
Let­ná 8275, 052 01 Spiš­ská Nová Ves
Mgr. Tama­ra Lahe­to­vá
tel.: 0905/​ 886 084
e‑mail: kami@​agenturakami.​sk
www​.agen​tu​ra​ka​mi​.sk

Hotel Bratislava – Seberíniho 9

Cena uby­to­va­nia s raňajkami:

Stan­dard dvoj­lôž­ko­vá izba: 76 € /​ noc
Stan­dard dvoj­lôž­ko­vá izba obsa­de­ná 1 oso­bou: 68 € /​ noc

DOPRAVA

Začia­tok: Hlav­ná želez­nič­ná sta­ni­ca, Bra­ti­sla­va
Koniec: Hotel Bra­ti­sla­va
Navrho­va­né lin­ky:
Bus č. 74, č.75 – peší pre­sun 6 minút
Elek­trič­ka č. 201 – peší pre­sun 10 minút

Začia­tok: Letis­ko Bra­ti­sla­va
Koniec: Hotel Bra­ti­sla­va
Navrho­va­né lin­ky:
Bus č. 96 – peší pre­sun 6 minút

Bliž­šie infor­má­cie náj­de­te na https://​cp​.hnon​li​ne​.sk/​b​r​a​t​i​s​l​a​v​a​/​s​p​o​j​e​n​ie/

Navrho­va­né TAXI služ­by:
Bra­ti­sla­va letis­ko → Hotel Bra­ti­sla­va – orien­tač­ná suma 8 €
Vie­deň letis­ko (Sch­we­chat) → Bra­ti­sla­va – orien­tač­ná suma 60 €

Pre viac infor­má­cii kon­tak­tuj­te: kami@​agenturakami.​sk

V prípade záujmu o ubytovanie, prosím kontaktujte kami@​agenturakami.​sk