Ubytovanie

удобрение ярос

ZABEZPEČENIE UBYTOVANIA

Uby­to­va­nie pre účast­ní­kov kon­fe­ren­cie zabez­pe­ču­je Agen­tú­ra KAMI, s. r. o.
On-line: vypl­ne­ním uby­to­va­cie­ho for­mu­lá­ra
E‑mailom: kami@​agenturakami.​sk

V prí­pa­de akých­koľ­vek požia­da­viek kon­tak­tuj­te sek­re­ta­riát kon­fe­ren­cie:
Agen­tú­ra KAMI, s. r. o.
Let­ná 82 /​ 75, 052 01 Spiš­ská Nová Ves
Mgr. Tama­ra Lahe­to­vá
tel.: 0905/​ 886 084
e‑mail: kami@​agenturakami.​sk
www​.agen​tu​ra​ka​mi​.sk

Hotel Bratislava – Seberíniho 9

Cena uby­to­va­nia s raňajkami:

Stan­dard dvoj­lôž­ko­vá izba: 76 € /​ noc
Stan­dard dvoj­lôž­ko­vá izba obsa­de­ná 1 oso­bou: 68 € /​ noc

 

DOPRAVA

Začia­tok: Hlav­ná želez­nič­ná sta­ni­ca, Bra­ti­sla­va
Koniec: Hotel Bra­ti­sla­va
Navrho­va­né lin­ky: 
Tro­lej – č. 71
Bliž­šie infor­má­cie náj­de­te na https://​moovi​tapp​.com/​i​n​d​e​x​/​s​k​/​v​e​r​e​j​n​e​j​_​d​o​p​r​a​v​y​-​H​o​t​e​l​_​B​r​a​t​i​s​l​a​v​a​-​B​r​a​t​i​s​l​a​v​a​-​s​i​t​e​_​9​9​9​1​3​3​8​-​2​800

 

V prípade záujmu o ubytovanie, prosím kontaktujte
kami@​agenturakami.​sk