Workshopy

INFORMÁCIE k realizácii workshopov

Ter­mín kona­nia: pia­tok 10. 6. 2022 /​  sobo­ta 11. 6. 2022

Mies­to kona­nia: Sála B hote­la Bratislava

Mož­nosť pri­hlá­se­nia na works­hop: do napl­ne­nia kapa­ci­ty sály

Maxi­mál­ny počet účast­ní­kov: 20 osôb

Po uzav­re­tí pri­hlá­šok sa orga­ni­zá­to­ri vyjad­ria k jeho realizácii.

Ak potre­bu­je­te viac infor­má­cií k rea­li­zá­cii works­ho­pov, kon­tak­tuj­te kami@​agenturakami.​sk

Všet­ky works­ho­py sa budú konať para­lel­ne s pred­náš­ka­mi – v rov­na­kom čase. Zohľad­ni­te pro­sím túto infor­má­ciu pri regis­trá­cii a zvoľ­te si účasť iba na jed­nom z nich.

Works­hop bude pre­bie­hať sek­venč­ným tlmočením.

V prí­pa­de pri­hlá­se­nia na works­hop je potreb­né zare­gis­tro­vať sa onli­ne → regis­trač­ný formulár

Piatok 10. 6. 2022

Sobota 11. 6. 2022