Informácie

ČESTNÝ PREZIDENT KONFERENCIE

John Ban­men, Ph.D., R.Psych., RMFT, Kanada

RIADITEĽKA KONFERENCIE

PhDr. Hana Ščib­ra­ny­o­vá, SR

POZVANÍ HLAVNÍ REČNÍCI

John Ban­men, Ph.D., R.Psych., RMFT, Kana­da
Step­hen Buck­bee, M.A.Ed, LMSW, LPC, USA
Micha­el Dupont, M.A., LMSW, LPC, USA
Made­le­i­ne De Litt­le, Ph.D., CCC, Kana­da
Spen­cer Wade, Ph.D., RPsy, RN, Kanada

ORGANIZAČNÝ TÍM

Mgr. Rebe­ka J. Tre­pa­čo­vá – pred­sed­níč­ka
PhDr. Eva Har­ga­šo­vá
PhDr. Valé­ria Hudá­ko­vá
Mgr. Samu­el Lamač­ka
PhDr. Oľga Nemco­vá
Mgr. Ľubi­ca Tomán­ko­vá
Mgr. Andrea Tráv­nič­ko­vá
Mgr. Lubi­ca Licho­ro­bie­co­vá
Adé­la Petrovská

HOSTITELIA

Inšti­tút Vir­gi­nie Sati­ro­vej v SR
Ins­pi­ra­ce – Ins­ti­tut pro trans­for­mač­ní sys­te­mic­kou tera­pii pod­le Sati­ro­vé, z. s. 
S pod­po­rou Aka­dé­mie STEP (Aka­dé­mie Sati­ro­vej tré­nin­gy a edu­ká­cia profesionálne)

ODBORNÁ PROGRAMOVÁ KOMISIA

PhDr. Jar­mi­la Pet­rov­ská, Ph.D. – pred­sed­níč­ka
PhDr. Nadež­da Feke­te­ová
MUDr. Ale­xan­dra Berán­ko­vá
PhDr. Hana Ščib­ra­ny­o­vá
Mgr. Rebe­ka J. Tre­pa­čo­vá
Mgr. Lubi­ca Lichorobiecová

PRIEBEH KONFERENCIE

Sála A /​  PROGRAM  pre­zenč­ne + stre­a­ming
– pries­tor s kapa­ci­tou 200 miest, kom­plet­ne tech­nic­ky vyba­ve­ný 
– STREAMOVANIE prog­ra­mu  na web strán­ke kon­fe­ren­cie, počas 2 dní
– tlmo­če­nie kon­fe­ren­cie – simultánne

Sála B /​  WORKSHOPY pre­zenč­ne
– pries­tor s kapa­ci­tou  30 miest,  tech­nic­ky vyba­ve­ný pod­ľa požia­da­viek auto­ra works­ho­pu
– works­ho­py budú pre­bie­hať IBA PREZENČNOU FORMOU  
– svo­je požia­dav­ky adre­suj­te orga­ni­zá­to­rom kon­fe­ren­cie
– tlmo­če­nie na požia­da­nie zabezpečíme

Vzo­ry na stia­hnu­tie a infor­má­cie k výro­be e‑posterov:
poster_info.pdf
vzor_​eposter

Sála C /​ GALÉRIA   
–ON-LINE pries­tor na web strán­ke kon­fe­ren­cie  kde môže­te pre­zen­to­vať  svo­je prís­pev­ky
• for­mou E POSTERU
• for­mou VIDEOPREZENTÁCIE
– vaše VIDEÁ posie­laj­te vo for­má­te MP4 opti­ma­li­zo­va­né na web stre­am
– účast­ní­ci kon­fe­ren­cie si Váš prís­pe­vok budú môcť pozrieť v galé­rii do 31. 10. 2022
– Váš záu­jem potvrď­te  ZAREGISTROVANÍM SA
– spo­lu s regis­trá­ci­ou je potreb­né zaslať ABSTRAKT do 15. 4. 2022
Orga­ni­zá­to­ri kon­fe­ren­cie  Vás budú naj­ne­skôr 30. 4. 2022 infor­mo­vať o zara­de­ní Váš­ho príspevku.

STRAVOVANIE

Počas kon­fe­ren­cie je pre regis­tro­va­ných účast­ní­kov zabez­pe­če­né občerstve­nie a obe­dy.
Súčas­ťou kon­fe­ren­cie je veče­ra – spo­loč­né stret­nu­tie účast­ní­kov kon­fe­ren­cie s orga­ni­zá­tor­mi a spík­ra­mi.
Ak máte záu­jem, veče­ru si môže­te zakú­piť v cene 39 Eur /​ os.
Cena obsa­hu­je: prí­pi­tok, hlav­né jed­lo, dezert a víno.
Teší­me sa, že vytvo­rí­me pries­tor na mimop­ra­cov­né stret­nu­tie a priateľstvá.

TLMOČENIE KONFERENCIE

Celý prog­ram kon­fe­ren­cie bude simul­tán­ne tlmo­če­ný slo­ven­či­na – angličtina.