Program

Pre účastníkov konferencie

Nakoľ­ko sa situ­ácia s ocho­re­ním COVID-19 neus­tá­le mení , je mož­né že dôj­de k ďal­ším obme­dze­niam. Musí­me počí­tať s tým, že nie­kto­ré pred­náš­ky nebu­dú môcť odznieť naži­vo počas kon­fe­ren­cie, pre­to pri­pra­vu­je­me mož­nosť  odpre­zen­to­vať  ich on-line. Orga­ni­zá­to­rov kon­fe­ren­cie by veľ­mi pote­ši­lo, keby sa kon­fe­ren­cia moh­la konať v plnom roz­sa­hu, tak ako bola pôvod­ne plá­no­va­ná. Avšak, bez obme­dze­ní to prav­de­po­dob­ne nebu­de mož­né. Radi by sme pri­pra­vi­li taký prog­ram kon­fe­ren­cie, kto­rý by sa v prí­pa­de pre­su­nu­tia nie­kto­rých vystú­pe­ní do ON-LINE pries­to­ru menil len mini­mál­ne. Orga­ni­zá­to­ri pozor­ne sle­du­jú situ­áciu s ocho­re­ním COVID-19 a prie­bež­ne aktu­ali­zu­jú infor­má­cie na webo­vej strán­ke. O roz­hod­nu­tí orga­ni­zač­né­ho výbo­ru Vás bude­me informovať.

Ďaku­je­me Vám, že ostá­va­te s nami a pod­po­rí­te tuto konferenciu!


Prog­ram sa pri­pra­vu­je na zákla­de pri­hlá­šok účast­ní­kov a tém hos­tí. Po ukon­če­ní ter­mí­nu aktív­nej účas­ti 15. 3. 2022 a spra­co­va­ní pri­hlá­se­ných prís­pev­kov Vás bude­me infor­mo­vať o zara­de­ní do programu.

 

Pozvaní hlavní rečníci

Dr. JOHN BANMEN, Ph.D., R.Psych., RMFT, Kanada

Mož­nos­ti nové­ho roz­vo­ja Mode­lu Satirovej

  
STEPHEN BUCKBEE, M.A.Ed, LMSW, LPC, USA
MICHAEL DUPONT, M.A., LMSW, LPC, USA

Man­da­la a sta­rost­li­vosť o seba

Dr. MADELEINE DE LITTLE, Ph.D., RTC, MTC, RCS., CCC, Kanada

Neuro­ve­da v poza­dí toho, čo Sati­ro­vá vede­la intuitívne

Dr. SPENCER WADE, Ph.D., RPsy, RN, Kanada

Ces­ta „Bláz­na“ – od tre­tie­ho zro­de­nia k štvrtému

Autobiografie rečníkov

Program

Orga­ni­zá­to­ri si vyhra­dzu­jú prá­vo na zmeny!