Konferencia sa koná
v spolupráci
s Akadémiou STEP

SATIROVÁ V EURÓPE

Od symptómu k zdravej rovnováhe v sebe, vo vzťahu a vo svete


9. – 11. jún 2022

hotel Bratislava Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, Slovenská republika

Autobiografie rečníkov

Sharon Loeschen je licencovaná sociálna pracovníčka s privátnou praxou v Kalifornii, v USA. Je autorkou kníh Proces podľa Satirovej a rozvoj vzťahu voči sebe a druhým, vytvorila Program koučovania a mentorovania podľa Satirovej, ktorý ponúka cez Virginia Satir Global Network. 19 rokov vyučovala manželskú a rodinnú terapiu terapiu na Kalifornskej štátnej univerzite v Long Beach.


Walter F. Zahnd bol študentom Virginie Satirovej od roku 1982. Cestoval spolu s ňou v poslednom roku jej profesionálneho života. Bol aktívnym učiteľom a trénerom výcviku v procese validizujúcom človeka, ktorý sa nazýva Model Satirovej. Prednášal v rámci profesionálnych organizácií v Kanade, Spojených štátoch, vo východnej Európe a na Filipínach. Je emeritný profesor a od roku 1970 do roku 2007 vyučoval sociálnu prácu. Publikoval v odborných časopisoch, pracoval s väzňami, s adolescentmi umiestnenými v rezidenčnej starostlivosti, ako aj na rozšírených workshopoch pre mužov, v rastových skupinách a založil agentúru pre sociálnu prácu. Jeho profesionálna prax ho priviedla k práci so závislými na ulici v afro-americkej komunite, bol konzultantom v rezidenčnej liečbe, ako aj v extenzívnych workshopoch pre mužov a rastové komunity a s Olgou Holubovou bol spoluzakladateľom Satirovského inštitútu v Čechách a na Slovensku. Je autorom Ľudského kaleidoskopu, ktorý bol publikovaný v Satir Journale, viedol o ňom a o iných procesoch výcvikový program. Pôsobil 56 rokov v profesionálnej praxi a výuke.


Steven Buckbee je z Escanaby v štáte Michigan. Pracoval na univerzite v Bay College, kde pôsobil v oddelení pre výskum v sociálnych vedách. Začal sa zaujímať o Satirovú v r. 1970, keď pracoval ako sociálny pracovník. V polovici 80tich rokov mal príležitosť byť s ňou ako so svojou učiteľkou. V roku 1988 dostal pozvanie do skupiny s názvom “Avanta”, teraz známej ako the Virginia Satir Global Network Globálna sieť Virginie Satirovej). Je tiež členom organizácie the International Human Learning Resources Network(Medzinárodná sieť zdrojov na vzdelávanie ľudí) a bývalý člen the Banmen Satir China Management Center. V súčasnosti pôsobí vo výbore The Virginia Satir Global Network. Je licencovaný klinický sociálny pracovník a licencovaný profesionálny poradca štátu Michigan a partnerom v BDD Training Associates. Je moderátorom webovej stránky pre the Satir Global Network, VSGN FaceBook a rozvíja online kurzy o satirovských procesoch.


Michael Dupont je partnerom v BDD Training Associates, je pripojený inštruktor v Bay College a poradca pre mentálne zdravie a látkové závislosti v Bay College. Je t. č. v dôchodku ako bývalý terapeut v centre Pathways Mental Health Center v Escanabe, v štáte Michingan v USA. Získal titul M.Ed. v poradenstve a sprevádzaní na Northern Michigan University. Mike je licencovaný sociálny pracovník a licencovaný profesionálny poradca štátu Michigan. Michael má viac ako 40ročnú klinickú skúsenosť v oblasti duševného zdravia a na poli látkových závislostí. Michael má licenciu ako certifikovaný pokročilý profesionálny poradca závislostí v štáte Michigan. Je bývalý člen výboru the Satir Global Network. Je klinickým členom kanadského the Satir Institute of the Pacific.


Madeleine De Little študovala Transformačnú Systemickú terapiu. V súčasnosti je riaditeľkou pre výskum v Satir Institute of the Pacific v Kanade a člen katedry v Banmen Satir China Management Centre. Jej štúdie o najnovších objavoch neurovedy a transformačnej zmeny ju viedli k rozvoju jedinečného modelu hrovej terapie v pieskovisku a napísaniu knihy Where Words Can’t Reach – Neuroscience and the Satir Model in the Sand Tray - Kde slová nedosiahnu – Neuroveda a model Satirovej v pieskovisku. Madeleine pôsobila 28 rokov na základnej a strednej škole a pôsobí ako terapeut  vo svojej súkromnej praxi a je medzinárodnou trénerkou vlastného modelu práce v pieskovisku. Od roku 2008 vyučovala NSST na Slovensku a v Českej republike a účastníci výcviku patria k najskúsenejších praktikom NSST na svete. Výskum v rámci doktorandskej práce sa sústredil práve na osobný a profesionálny dopad pieskovej terapie na študentov z radov terapeutov, ktorí sa učili a používali tento model práce. Dr. De Little je licencovaná terapeutka-poradkyňa a klinická supervízorka.


ORGANIZAČNÝ
SEKRETARIÁT
KONFERENCIE
Agentúra KAMI, s. r. o., Mgr. Tamara LAHETOVÁ
Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves, Tel.: 0905 886 084
E-mail: kami@agenturakami.sk | www.agenturakami.sk
design: © Lucian Cmorej, ABC studio, 2019