AUTOBIOGRAFIE REČNÍKOV

Autobiografie rečníkov

Step­hen Buck­bee je z Esca­na­by v štá­te Michi­gan. Pra­co­val na uni­ver­zi­te v Bay Col­le­ge, kde pôso­bil v odde­le­ní pre výskum v sociál­nych vedách. Začal sa zau­jí­mať o Sati­ro­vú v r. 1970, keď pra­co­val ako sociál­ny pra­cov­ník. V polo­vi­ci 80tich rokov mal prí­le­ži­tosť byť s ňou ako so svo­jou uči­teľ­kou. V roku 1988 dostal pozva­nie do sku­pi­ny s náz­vom „Avan­ta”, teraz zná­mej ako the Vir­gi­nia Satir Glo­bal Network (Glo­bál­na sieť Vir­gi­nie Sati­ro­vej). Je tiež čle­nom orga­ni­zá­cie the Inter­na­ti­onal Human Lear­ning Resour­ces Network (Medzi­ná­rod­ná sieť zdro­jov na vzde­lá­va­nie ľudí) a býva­lý člen the Ban­men Satir Chi­na Mana­ge­ment Cen­ter. V súčas­nos­ti pôso­bí vo výbo­re The Vir­gi­nia Satir Glo­bal Network. Je licen­co­va­ný kli­nic­ký sociál­ny pra­cov­ník a licen­co­va­ný pro­fe­si­onál­ny porad­ca štá­tu Michi­gan a par­tne­rom v BDD Trai­ning Asso­cia­tes. Je mode­rá­to­rom webo­vej strán­ky pre the Satir Glo­bal Network, VSGN Face­Bo­ok a roz­ví­ja onli­ne kur­zy o sati­rov­ských procesoch.

Steven Buckbee

Micha­el Dupont je par­tne­rom v BDD Trai­ning Asso­cia­tes, je pri­po­je­ný inštruk­tor v Bay Col­le­ge a porad­ca pre men­tál­ne zdra­vie a lát­ko­vé závis­los­ti v Bay Col­le­ge. Je t. č. v dôchod­ku ako býva­lý tera­pe­ut v cen­tre Pat­hwa­ys Men­tal Health Cen­ter v Esca­na­be, v štá­te Michin­gan v USA. Zís­kal titul M.Ed. v pora­den­stve a spre­vá­dza­ní na Nort­hern Michi­gan Uni­ver­si­ty. Mike je licen­co­va­ný sociál­ny pra­cov­ník a licen­co­va­ný pro­fe­si­onál­ny porad­ca štá­tu Michi­gan. Micha­el má viac ako 40ročnú kli­nic­kú skú­se­nosť v oblas­ti dušev­né­ho zdra­via a na poli lát­ko­vých závis­los­tí. Micha­el má licen­ciu ako cer­ti­fi­ko­va­ný pokro­či­lý pro­fe­si­onál­ny porad­ca závis­los­tí v štá­te Michi­gan. Je býva­lý člen výbo­ru the Satir Glo­bal Network. Je kli­nic­kým čle­nom kanad­ské­ho the Satir Ins­ti­tu­te of the Pacific.

Michael Dupont

Made­le­i­ne De Litt­le MTC., RCC., CCC. štu­do­va­la 12 Sati­ro­vej trans­for­mač­nú sys­te­mic­kú tera­piu. V súčas­nos­ti je pred­se­dá komi­sii pre výskum v rám­ci Satir Ins­ti­tu­te of the Paci­fic v Kana­de a je člen­kou kated­ry v Ban­men Satir Chi­na Mana­ge­ment Cen­tre. Výsled­ky štú­dia naj­nov­ších poznat­kov neuro­ve­dy a trans­for­mač­nej zme­ny využi­la pri roz­vo­ji jedi­neč­né­ho mode­lu tera­pie v pies­ko­vis­ku. Made­le­i­ne 28 rokov pôso­bi­la na základ­nej a stred­nej ško­le a neskôr ako tera­pe­ut­ka v súkrom­nej pra­xi a medzi­ná­rod­ná lek­tor­ka vlast­né­ho výcvi­ko­vé­ho prog­ra­mu pre prá­cou v pies­ko­vis­ku. Made­le­i­ne vyuču­je NSST na Slo­ven­sku a v Čes­kej repub­li­ke od roku 2008 a účast­ní­ci toh­to výcvi­ku pat­ria k naj­skú­se­nej­ším pou­ží­va­te­ľom NSST na sve­te. Made­le­i­ne je autor­kou kni­hy „Kam sa slo­vá nedos­ta­nú“ o neuro­ve­de Mode­li Sati­ro­vej v pieskovisku(NSST). Táto kni­ha v anglic­kom jazy­ku bola pre­lo­že­ná aj do man­da­rin­šti­ny a anglic­ká ver­zia je dostup­ná aj vo for­me e‑knihy v Ama­zo­ne. Výskum, kto­rý bol súčas­ťou jej dokto­rand­skej prá­ce sa zame­ria­val na osob­nost­ný a pro­fe­si­onál­ny dopad u štu­den­tov, kto­rí sa učli a v pra­xi apli­ko­va­li ten­to model tera­pie v pies­ko­vis­ku. Made­le­i­ne je gra­du­ova­ná tera­pe­utic­ká porad­ky­ňa, regis­tro­va­ná kli­nic­ká super­ví­zor­ka a cer­ti­fi­ko­va­ná porad­ky­ňa Kana­dy. Zís­ka­la cenu Kanad­skej pora­den­skej a psy­cho­te­ra­pe­utic­kej aso­ciá­cie pre pora­den­ských prak­ti­kov: „2021 Cana­dian Coun­sel­ling and Psy­chot­he­ra­py Asso­cia­ti­on Coun­sel­ling Prac­ti­oners Award“.

Madeleine de Lillte

Dr. Spen­cer Wade sa od svoj­ho ran­né­ho veku živo zau­jí­mal o pova­hu vedo­mia a o to, ako sa jed­not­liv­ci orien­tu­jú vo svo­jom živo­te vzhľa­dom k via­ce­rým mož­nos­tiam, kto­ré im život ponú­kal. V dobe dospie­va­nia ho zau­ja­la kar­ta „Blá­zon“ z taro­tu ako aj sprie­vod­ca jeho prvý­mi dob­ro­druž­stva­mi: nikdy si nebol istý, kde pove­dú a aj napriek tomu vždy cítil urči­tú isto­tu, že všet­ko dob­re dopad­ne. Nako­niec šiel na uni­ver­zi­tu, aby sa stal dip­lo­mo­va­ným zdra­vot­ným bra­tom, pre­to­že ho fas­ci­no­va­lo ľud­ské pre­ží­va­nie v nemoc­ni­ciach. Jeho prá­ca zahŕňa­la sta­rost­li­vosť o veľa nemoc­ných a umie­ra­jú­cich ľudí.  Ako vrch­ný ošet­ro­va­teľ vo veľ­kej nemoc­ni­ci pre lieč­bu rako­vi­ny zís­ka­lo jeho zvo­le­né povo­la­nie ďal­ší smer, a to mož­nosť sa hlb­šie zaobe­rať psy­cho­so­ciál­ny­mi a duchov­ný­mi roz­mer­mi exis­ten­ciál­ne­ho stra­chu a zúfals­tva. Vte­dy jas­ne videl, ako sa naše „faloš­né“ iden­ti­ty, kto­ré sme si sami vytvo­ri­li, rúca­jú pod sil­ným psy­chic­kým tla­kom, a tiež to, ako jed­not­liv­ci doká­žu v chví­ľach ťaž­kých skú­šok nájsť ces­tu k spo­je­niu so Živo­tom a Duchov­nom (tj. „ces­tu k uzdra­ve­niu“). Dr. Wade sa nako­niec vrá­til na uni­ver­zi­tu, aby dokon­čil dokto­rát, v kto­rom sa zaobe­ral výsku­mom a vede­ním štruk­tú­ro­va­ných sku­pín pre lieč­bu rako­vi­ny. Potom zahá­jil svo­ju kari­é­ru dip­lo­mo­va­né­ho psy­cho­ló­ga a lie­čil oso­by, kto­ré sa stre­tá­va­jú s fyzic­ký­mi, emo­ci­onál­ny­mi, psy­cho­lo­gic­ký­mi a duchov­ný­mi násled­ka­mi auto­ne­hôd. Absol­vo­val tiež vlast­né ces­ty za uzdra­ve­ním, vrá­ta­ne tých, kto­ré mu ponú­ka­li nasle­dov­ní­ci Vir­gi­nii Sati­ro­vej, kto­ré mu poskyt­li kos­tru pre jeho vnú­tor­nú prá­cu a pre to, ako sa uka­zu­je vo sve­te. Táto ces­ta tiež posil­ni­la stá­le sa roz­ví­ja­jú­ce zákla­dy pre skú­ma­nie „zdie­ľa­né­ho vedo­mia“ ale­bo toho, že kaž­dý sme súčas­ťou nie­čo­ho omno­ho väč­šie­ho, ako sme my sami. Dr. Wade sa vo svo­jej súkrom­nej pra­xi zame­ria­va na pod­po­ru tých, kto­rí pre­chá­dza­jú zár­mut­kom, a záro­veň udr­žu­je lás­ky­pl­ný a anga­žo­va­ný vzťah so svo­jou par­tner­kou Barb a aktív­ne sa venu­je svo­jím už za chví­ľu ôsmim vnúčatám.

Spencer Wade