E‑postery

PREZENTÁCIA POSTEROV  bude pre­bie­hať počas trva­nia kon­fe­ren­cie v pries­to­roch hote­la BRATISLAVA

INFORMÁCIE PRE VÝROBU E‑POSTEROV

v prog­ra­me MS PowerPoint

  • nasta­ve­nie veľ­kos­ti doku­men­tu (šír­ka 52 cm, výš­ka pod­ľa potre­by) v „Návrh/​Vzhľad stránky“
  • vlo­že­nie tex­tov, gra­fov a obrázkov
  • zasla­nie na e‑mail: kami@​agenturakami.​sk, vo for­má­te PPT ale­bo PDF (300 dpi)

v iných prog­ra­moch (napr. Ado­be InDe­sign, Illu­stra­tor, Pho­tos­hop, Quark Xpress atd.)

  • nasta­ve­nie veľ­kos­ti doku­men­tu (šír­ka 52 cm, výš­ka pod­ľa potreby)
  • vlo­že­nie tex­tov, gra­fov a obrázkov
  • zasla­nie na e‑mail: kami@​agenturakami.​sk, vo for­má­te PDF (300 dpi)

Ku kaž­dé­mu e‑posteru je mož­né pri­lo­žiť ľubo­voľ­ný počet videí.
Videa pro­sím zasie­laj­te cez úschov­ňu na e‑mail: kami@​agenturakami.​sk
Pod­po­ro­va­né for­má­ty videí: avi, mp4, wmv, webm.

 Pro­sí­me o vypra­co­va­nie E‑posteru aj v anglic­kom jazy­ku! 

Pro­sí­me Vás o zasla­nie Vašich prác v e‑forme naj­ne­skôr do 25. 5. 2022

V prí­pa­de akých­koľ­vek otá­zok pro­sím kon­tak­tuj­te orga­ni­zač­nú agen­tú­ru KAMI, s. r. o.
Kon­takt­nou oso­bou je Mgr. Tama­ra LAHETOVÁ
 Tel.: 0905 886 084,  E‑mail: kami@​agenturakami.​sk