AUTOBIOGRAFIE REČNÍKOV

Autobiography of speakers

Miriam Fre­e­man stret­la Vir­gi­niu Sati­ro­vú v roku 1987, keď sa zúčast­ni­la jej mesiac trva­jú­cej pro­ce­so­vej komu­ni­ty v Cres­ted But­te, v Kolo­ra­de, v USA.  Toto bol začia­tok jej celo­ži­vot­né­ho skú­ma­nia a apli­ká­cie Mode­lu Sati­ro­vej.  Táto život­ná skú­se­nosť jej ponúk­la mapu jej živo­ta v posled­ných 34 rokoch. Po 30 rokoch výuč­by na uni­ver­zi­te ako pro­fe­sor­ka a po 43 rokoch prá­ce ako sociál­na pra­cov­níč­ka v roku 2012 odiš­la do dôchod­ku. Na dôchod­ku, pop­ri výcvi­ku v kou­čo­va­ní a men­to­ro­va­ní  na báze Sati­ro­vej behá, je tútor­kou, advo­kát­kou v boji pro­ti rasiz­mu, bub­nu­je pod­ľa tra­dič­ných afric­kých ryt­mov, je člen­ka spe­vác­ke­ho zbo­ru, maliar­ka, nie­ke­dy hráč­ka na saxo­fó­ne. Je tiež cer­ti­fi­ko­va­nou lek­tor­kou smie­cho­vej jógy. Žije s man­že­lom v horách Seve­re­nej Karo­lí­ny v Spo­je­ných štá­toch a majú dvoch dospe­lých synov.

Miriam Freeman

Wal­ter F. Zahnd bol štu­den­tom Vir­gi­nie Sati­ro­vej od roku 1982. Ces­to­val spo­lu s ňou v posled­nom roku jej pro­fe­si­onál­ne­ho živo­ta. Bol aktív­nym uči­te­ľom a tré­ne­rom výcvi­ku v pro­ce­se vali­di­zu­jú­com člo­ve­ka, kto­rý sa nazý­va Model Sati­ro­vej. Pred­ná­šal v rám­ci pro­fe­si­onál­nych orga­ni­zá­cií v Kana­de, Spo­je­ných štá­toch, vo východ­nej Euró­pe a na Fili­pí­nach. Je eme­rit­ný pro­fe­sor a od roku 1970 do roku 2007 vyučo­val sociál­nu prá­cu. Pub­li­ko­val v odbor­ných časo­pi­soch, pra­co­val s väz­ňa­mi, s ado­les­cent­mi umiest­ne­ný­mi v rezi­denč­nej sta­rost­li­vos­ti, ako aj na roz­ší­re­ných works­ho­poch pre mužov, v ras­to­vých sku­pi­nách a zalo­žil agen­tú­ru pre sociál­nu prá­cu. Jeho pro­fe­si­onál­na prax ho pri­vied­la k prá­ci so závis­lý­mi na uli­ci v afro-ame­ric­kej komu­ni­te, bol kon­zul­tan­tom v rezi­denč­nej lieč­be, ako aj v exten­zív­nych works­ho­poch pre mužov a ras­to­vé komu­ni­ty a s Olgou Holu­bo­vou bol spo­lu­za­kla­da­te­ľom Sati­rov­ské­ho inšti­tú­tu v Čechách a na Slo­ven­sku. Je auto­rom Ľud­ské­ho kale­i­do­sko­pu, kto­rý bol pub­li­ko­va­ný v Satir Jour­na­le, vie­dol o ňom a o iných pro­ce­soch výcvi­ko­vý prog­ram. Pôso­bil 56 rokov v pro­fe­si­onál­nej pra­xi a výuke.

Walter F. Zahnd

Ste­ven Buck­bee je z Esca­na­by v štá­te Michi­gan. Pra­co­val na uni­ver­zi­te v Bay Col­le­ge, kde pôso­bil v odde­le­ní pre výskum v sociál­nych vedách. Začal sa zau­jí­mať o Sati­ro­vú v r. 1970, keď pra­co­val ako sociál­ny pra­cov­ník. V polo­vi­ci 80tich rokov mal prí­le­ži­tosť byť s ňou ako so svo­jou uči­teľ­kou. V roku 1988 dostal pozva­nie do sku­pi­ny s náz­vom „Avan­ta”, teraz zná­mej ako the Vir­gi­nia Satir Glo­bal Network (Glo­bál­na sieť Vir­gi­nie Sati­ro­vej). Je tiež čle­nom orga­ni­zá­cie the Inter­na­ti­onal Human Lear­ning Resour­ces Network (Medzi­ná­rod­ná sieť zdro­jov na vzde­lá­va­nie ľudí) a býva­lý člen the Ban­men Satir Chi­na Mana­ge­ment Cen­ter. V súčas­nos­ti pôso­bí vo výbo­re The Vir­gi­nia Satir Glo­bal Network. Je licen­co­va­ný kli­nic­ký sociál­ny pra­cov­ník a licen­co­va­ný pro­fe­si­onál­ny porad­ca štá­tu Michi­gan a par­tne­rom v BDD Trai­ning Asso­cia­tes. Je mode­rá­to­rom webo­vej strán­ky pre the Satir Glo­bal Network, VSGN Face­Bo­ok a roz­ví­ja onli­ne kur­zy o sati­rov­ských procesoch.

Steven Buckbee

Micha­el Dupont je par­tne­rom v BDD Trai­ning Asso­cia­tes, je pri­po­je­ný inštruk­tor v Bay Col­le­ge a porad­ca pre men­tál­ne zdra­vie a lát­ko­vé závis­los­ti v Bay Col­le­ge. Je t. č. v dôchod­ku ako býva­lý tera­pe­ut v cen­tre Pat­hwa­ys Men­tal Health Cen­ter v Esca­na­be, v štá­te Michin­gan v USA. Zís­kal titul M.Ed. v pora­den­stve a spre­vá­dza­ní na Nort­hern Michi­gan Uni­ver­si­ty. Mike je licen­co­va­ný sociál­ny pra­cov­ník a licen­co­va­ný pro­fe­si­onál­ny porad­ca štá­tu Michi­gan. Micha­el má viac ako 40ročnú kli­nic­kú skú­se­nosť v oblas­ti dušev­né­ho zdra­via a na poli lát­ko­vých závis­los­tí. Micha­el má licen­ciu ako cer­ti­fi­ko­va­ný pokro­či­lý pro­fe­si­onál­ny porad­ca závis­los­tí v štá­te Michi­gan. Je býva­lý člen výbo­ru the Satir Glo­bal Network. Je kli­nic­kým čle­nom kanad­ské­ho the Satir Ins­ti­tu­te of the Pacific.

Michael Dupont

Made­le­i­ne De Litt­le MTC., RCC., CCC. štu­do­va­la 12 Sati­ro­vej trans­for­mač­nú sys­te­mic­kú tera­piu. V súčas­nos­ti je pred­se­dá komi­sii pre výskum v rám­ci Satir Ins­ti­tu­te of the Paci­fic v Kana­de a je člen­kou kated­ry v Ban­men Satir Chi­na Mana­ge­ment Cen­tre. Výsled­ky štú­dia naj­nov­ších poznat­kov neuro­ve­dy a trans­for­mač­nej zme­ny využi­la pri roz­vo­ji jedi­neč­né­ho mode­lu tera­pie v pies­ko­vis­ku. Made­le­i­ne 28 rokov pôso­bi­la na základ­nej a stred­nej ško­le a neskôr ako tera­pe­ut­ka v súkrom­nej pra­xi a medzi­ná­rod­ná lek­tor­ka vlast­né­ho výcvi­ko­vé­ho prog­ra­mu pre prá­cou v pies­ko­vis­ku. Made­le­i­ne vyuču­je NSST na Slo­ven­sku a v Čes­kej repub­li­ke od roku 2008 a účast­ní­ci toh­to výcvi­ku pat­ria k naj­skú­se­nej­ším pou­ží­va­te­ľom NSST na sve­te. Made­le­i­ne je autor­kou kni­hy „Kam sa slo­vá nedos­ta­nú“ o neuro­ve­de Mode­li Sati­ro­vej v pieskovisku(NSST). Táto kni­ha v anglic­kom jazy­ku bola pre­lo­že­ná aj do man­da­rin­šti­ny a anglic­ká ver­zia je dostup­ná aj vo for­me e‑knihy v Ama­zo­ne. Výskum, kto­rý bol súčas­ťou jej dokto­rand­skej prá­ce sa zame­ria­val na osob­nost­ný a pro­fe­si­onál­ny dopad u štu­den­tov, kto­rí sa učli a v pra­xi apli­ko­va­li ten­to model tera­pie v pies­ko­vis­ku. Made­le­i­ne je gra­du­ova­ná tera­pe­utic­ká porad­ky­ňa, regis­tro­va­ná kli­nic­ká super­ví­zor­ka a cer­ti­fi­ko­va­ná porad­ky­ňa Kana­dy. Zís­ka­la cenu Kanad­skej pora­den­skej a psy­cho­te­ra­pe­utic­kej aso­ciá­cie pre pora­den­ských prak­ti­kov: „2021 Cana­dian Coun­sel­ling and Psy­chot­he­ra­py Asso­cia­ti­on Coun­sel­ling Prac­ti­oners Award“.

Madeleine de Lillte

Vale­rie McGa­ha, Ph.D. je pro­fe­sor­kou na na štát­nej uni­ver­zi­te v Okla­ho­me v oblas­ti vied pre komu­nit­né zdra­vie, pora­den­stvo a pora­den­skú psy­cho­ló­giu. Je licen­co­va­nou pro­fe­si­onál­nou porad­ky­ňou, licen­co­va­nou tera­pe­ut­kou pre man­žel­skú a rodin­nú tera­piu a licen­co­va­nou porad­ky­ňou pre závis­los­ti na alko­ho­le a dro­gách. Jej výskum­né akti­vi­ty sú zame­ra­né na mul­ti­kul­túr­ne pora­den­stvo, psy­cho­so­ciál­ny vývin ado­les­cen­tov, men­tál­ne poru­chy a poru­chy pri závis­los­tiach, na súdom naria­de­né inter­ven­cie pre rizi­ko­vých ado­les­cen­tov a na pre­ven­ciu suicí­dií a na vzde­lá­va­nie. Vo svo­jej vedec­kej prá­ci skú­ma­la indi­vi­du­ál­ne a spo­lo­čen­ské fak­to­ry vo vzťa­hu k aka­de­mic­ké­mu, osob­né­mu a sociál­ne­mu úspe­chu u rôz­nej populácie.

Valerie McGaha

Cynt­hia Spray je spo­lo­čen­skou akti­vis­t­kou, celo­ži­vot­nou advo­kát­kou detí a pod­ni­ka­teľ­kou, kto­rá žije v Taose, v Novom Mexi­cu v USA. S Vir­gi­ni­ou Sati­ro­vou sa zozná­mi­la ako die­ťa v Palo Alto, v Kali­for­nii a zosta­li pria­teľ­ka­mi počas celé­ho jej živo­ta. Cynt­hia úspeš­ne pou­ží­va­la vyše 40 rokov Model Sati­ro­vej v kaž­dej svo­jej role pri prá­ci s deť­mi, rodi­na­mi a komu­ni­ta­mi na zápa­de Spo­je­ných štátov.

Cynthia Spray

Lou­is Vet­ri sa naro­dil a vyrás­tol vo Fila­del­fii, v PA, USA, v rodi­ne šty­roch sicíl­skych prí­buz­ných a pod vply­vom rím­sko-kato­líc­ke­ho vie­ro­vyz­na­nia. Väč­ši­nu svoj­ho dospe­lé­ho živo­ta pre­žil v Rea­din­gu v Pen­syl­vá­nii a ože­nil sa pred pia­ti­mi rok­mi. Svo­ju 35 roč­nú pro­fe­si­onál­nu kari­é­ru začal ako tera­pe­ut pre jed­not­liv­cov a sku­pi­ny, neskôr ako rodin­ný tera­pe­ut. Neskôr sa zame­ral na prá­cu s rodi­na­mi v šir­šom kon­tex­te a stal sa súčas­ťou akti­viz­mu za sociál­nu spra­vod­li­vosť, vzde­lá­va­nie, obha­jo­bu, komu­nit­né orga­ni­zo­va­nie a roz­voj. V posled­ných 10 rokoch pôso­bil ako kňaz v Uni­ted Church of Christ neďa­le­ko Spring­fiel­du v Ohio. Jeho skú­se­nosť s prá­cou Vir­gi­nie Sati­ro­vej sa zača­la v roku 1990 troj­týž­dňo­vým výcvi­kom v Cres­ted But­te, v Kolo­ra­de (USA), po kto­rom nasle­do­va­li mno­hé ďal­šie pokra­ču­jú­ce výcvi­ky. Nedáv­no ukon­čil 3. stu­peň Špe­cia­li­zo­va­né­ho výcvi­ku v kou­čo­va­ní a men­to­ro­va­ní a je vo fáze prak­ti­ka v rám­ci certifikácie.

Louis Vetri