ABSTRAKTY

 

  Steven Buckbee, Michael Dupont

Aplikácia mandaly vo vzťahu k ľadovcu a procesu zmeny

Man­da­la je rám­com na pre­skú­ma­nie ľud­skej uni­ver­za­li­ty. Ľado­vec je nástro­jom na pozna­nie, kto­rý posky­tu­je uni­ver­zál­ny pohľad na intrap­sy­chic­ký svet člo­ve­ka, V pre­zen­tá­cii pou­ká­že­me na integ­rá­ciu oboch tých­to kon­cep­tov s obdi­vu­hod­ným mode­lom s náz­vom „Pro­ces zme­ny“. Bude­me demon­štro­vať spô­sob, ako táto tro­j­i­ca kon­cep­tov ponú­ka mož­nosť učiť sa vytvá­rať kon­takt s dru­hý­mi sme­rom, kto­rý je hlbo­ký a liečivý.


    Miriam Freeman, Valerie McGaha, Cynthia Spray, Louis Vetri

Špecializovaný program koučovania a mentorovania podľa Satirovej

Témou tej­to pre­zen­tá­cie je Špe­cia­li­zo­va­ný prog­ram kou­čo­va­nia a men­to­ro­va­nia autor­ky Sha­ron Loes­che­no­vej, MSW, kto­rý ponú­ka The Vir­gi­nia Satir Glo­bal Network. Cie­ľom toh­to stret­nu­tia je obo­zná­miť účast­ní­kov s trans­for­mač­ným pro­ce­som, kto­rý urču­je prá­cu kou­čov a men­to­rov pod­ľa sati­rov­ské­ho prí­stu­pu a o nástro­joch, kto­ré doká­žu faci­li­to­vať zme­nu v tom­to pro­ce­se. K Dr. Fre­e­ma­no­vej sa pri­po­ja tri spo­lu pre­zen­tu­jú­ce účast­níč­ky: Cynt­hia Spray, Vale­rie McGa­ha, and Lou­is Vetri.


 Walter F. Zahnd

Náš pohľad na svet a skutočný svet

Pre­zen­tá­cia uka­zu­je, ako sa váš pohľad na svet zho­du­je s údaj­mi sku­toč­né­ho sve­ta a ako sa sku­toč­ný svet zme­nil za posled­ných 200 rokov. Táto pre­zen­tá­cia bude obsa­ho­vať otáz­ky na pohľad účast­ní­kov na sve­ta a poskyt­ne aj fak­tic­ké infor­má­cie o kra­ji­nách od roku 1800 do roku 2020. Vydá sa po sto­pách evo­lú­cie ľud­skej rasy za posled­ných 200 rokov, aby uká­za­la, kde sa kra­ji­ny nachá­dza­li v roku 1800 a kde v roku 2020. Na zákla­de šty­roch eko­no­mic­kých úrov­ní budú pre­zen­to­va­né šty­ri rodi­ny, vrá­ta­ne úda­jov o dĺž­ke živo­ta a ich príjmoch.
Cie­ľom je, aby účast­ní­ci cez fak­tic­ké data moh­li aktu­ali­zo­vať sj pohľad na svet a ich kra­ji­nu a život­né pod­mien­ky kra­jín, kto­ré nav­šte­vu­jú ale­bo kto­rej posky­tu­jú svo­je služ­by.
Otáz­ky pre účast­ní­kov:
1. Pomoh­li vám infor­má­cie vidieť svet inak?
2. Poskyt­la vám pre­zen­tá­cia infor­má­cie, kto­ré môže­te využiť pre zme­nu váš­ho pohľa­du nas svet?
3.  Aké je vase naj­dô­le­ži­tej­šie pozna­nie z tej­to pre­zen­tá­cie?
4.  Poznám­ky k prezentujúcemu.
 Madeleine De Little

Ako transformovať stratégie zvládania (obrany) v pieskovisku

Táto pre­zen­tá­cia využi­je foto­gra­fie ľudí pri prá­ci v pies­ko­vis­ku na ilus­trá­ciu, ako mož­no trans­for­mo­vať stra­té­gie zvlá­da­nia (obra­ny) pod­ľa poznat­kov neuro­vied a mode­lu Sati­ro­vej v pies­ko­vis­ku. Foto­gra­fie budú ilus­tro­vať, ako:

 • pou­ží­va­me našu vlast­nú ener­giu na zís­ka­nie bez­pe­čia, lás­ky a rešpek­tu (nala­de­nia sa)
 • pomô­že­me kli­en­to­vi si sprí­stup­niť svo­ju vlast­nú život­nú energiu
 • spre­vá­dza­me našich kli­en­tov na ces­te k integrácii
 • pou­ží­va­me svo­ju intuíciu
 • vytvá­ra­me bezpečie
 • pou­ží­va­me čas­tej­šie jem­né stíšenie 
 • faci­li­tu­je­me vytvá­ra­nie meta­fo­ry prí­be­hu pro­stred­níc­tvom tvo­ri­vos­ti a hry
 • ponú­ka­me ener­giu svet­la sviečok
 • pou­ží­va­me našu schop­nosť vidieť nás samot­ných v minu­los­ti, prí­tom­nos­ti a budúcnosti
 • sa pýta­me figú­riek otáz­ka­mi k pro­ce­su (ľadov­ca)
 • pozý­va­me kli­en­tov „uká­zať nám namies­to rozprávania“
 • faci­li­tu­je­me rolu metafory 
 • pomá­ha­me kli­en­to­vi sprí­stup­niť si svo­je telo­vé odpovede

Účast­ní­ci budú mať prí­le­ži­tosť vyslo­vo­vať otáz­ky, nápa­dy a dis­ku­to­vať. Pozý­va­me sa pri­po­jiť k Dr. De Litt­le  a zís­kať túto obo­ha­cu­jú­cu skúsenosť.