удобрение для картошки

Dámy a páni,

máme za sebou prvú pred­kon­fe­ren­ciu SATIROVÁ ONLINE, kto­rá vzhľa­dom na pre­tr­vá­va­jú­cu nepriaz­ni­vú situ­áciu spo­je­nú s pan­dé­mi­ou Covid-19 bola pre­su­nu­tá do on-line pries­to­ru a napriek tomu pre­beh­la úspeš­ne. Bola malou ochut­náv­kou toho, čo sa pri­pra­vu­je pre kon­fe­ren­ciu SATIROVÁ V EURÓPE 2022, kto­rá je plá­no­va­ná v ter­mí­ne 9. 6. – 11. 6. 2022 v Bra­ti­sla­ve. Radi by sme zacho­va­li kon­cept aj prog­ram kon­fe­ren­cie, naozaj verí­me že nám to situ­ácia dovo­lí. Všet­ky infor­má­cie o kon­fe­ren­cii budú aktu­ali­zo­va­né na tej­to stránke.

PREDKONFERENCIA SATIROVÁ ONLINE

Pred­kon­fe­ren­cia bol pilot­ný pro­jekt. Prog­ram bol veľ­mi zau­jí­ma­vý a inšpi­ru­jú­ci. Pri­hlá­se­ných bolo viac ako 80 účast­ní­kov zo Slo­ven­ska, Čiech, USA, Kana­dy, Sin­ga­pu­ru, Švaj­čiar­ska a Rakús­ka. Kaž­dý regis­tro­va­ný účast­ník si pre­zen­tá­ciu aj záznam  z kon­fe­ren­cie môže pozrieť do 31. 8. 2021. Prí­stup a hes­lo dosta­ne­te e‑mailom.

Ak ste sa pred­kon­fe­ren­cie nemoh­li zúčast­niť a radi by ste si prís­pev­ky, či video­záz­nam z kon­fe­ren­cie pozre­li,
 je potreb­ná Vaša regis­trá­cia. Môže­te tak uro­biť na tej­to stránke.

Regis­trač­ný popla­tok: 60 € /​ os.

Po zare­gis­tro­va­ní dosta­ne­te na e‑mail potvr­de­nie regis­trá­cie a pokyn k plat­be spo­lu s pla­tob­ný­mi pod­mien­ka­mi.
Link a prí­stu­po­vé úda­je na kon­fe­ren­ciu budú účast­ní­ko­vi zasla­né po obdr­ža­ní platby.


ARCHÍV PRÍSPEVKOV

     

 STEVEN BUCKBEE, MICHAEL DUPONT
 APLIKÁCIA MANDALY VO VZŤAHU K ĽADOVCU A PROCESU ZMENY
 (pre­zen­tá­cia s dis­ku­si­ou)
 Abs­trakt: Man­da­la je rám­com na…
 Auto­bi­o­gra­fia: Ste­ven Buck­bee je z Esca­na­by v štáte…

 

 MIRIAM FREEMAN, VALERIE McGA­HA, CYNTHIA SPRAY, LOUIS VETRI
 ŠPECIALIZOVANÝ PROGRAM KOUČINGU A MENTOROVANIA
 PODĽA SATIROVEJ (pre­zen­tá­cia s dis­ku­si­ou)
 Abs­trakt: Témou tej­to pre­zen­tá­cie je Špe­cia­li­zo­va­ný…
 Auto­bi­o­gra­fia: Stret­la Vir­gi­niu Sati­ro­vú v roku 1987…

   

 WALTER F. ZAHND
 NÁŠ POHĽAD NA SVET (pre­zen­tá­cia s dis­ku­si­ou)
 Abs­trakt: Pre­zen­tá­cia uka­zu­je, ako sa váš pohľad na svet…
 Auto­bi­o­gra­fia: Wal­ter F. Zahnd bol štu­den­tom Vir­gi­nie Satirovej…

 MADELEINE DE LITTLE
 AKO TRANSFORMOVAŤ POZÍCIE ZVLÁDANIA (OBRANY) V PIESKOVISKU  (pre­zen­tá­cia s dis­ku­si­ou)
 Abs­trakt: Táto pre­zen­tá­cia využi­je foto­gra­fie ľudí pri prá­ci…
 Auto­bi­o­gra­fia: Dr. Made­le­i­ne De Litt­le študovala…

 

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

PhDr. Hana Ščib­ra­ny­o­vá, Inšti­tút Vir­gi­nie Sati­ro­vej v SR, Aka­dé­mia STEP
Mgr. Rebe­ka J. Tre­pa­čo­vá, Inšti­tút Vir­gi­nie Sati­ro­vej v SR, Aka­dé­mia STEP
PhDr. Nadež­da Feke­te­ová, Inšti­tút Vir­gi­nie Sati­ro­vej v SR, Aka­dé­mia STEP
PhDr. Jar­mi­la Pet­rov­ská, Ph.D., Ins­pi­ra­ce z.s.
MUDr. Ale­xan­dra Berán­ko­vá, Ins­pi­ra­ce z.s.
Mgr. Lubi­ca Licho­ro­bie­co­vá, Ins­pi­ra­ce z.s.

On-line registrácia

V prí­pa­de záuj­mu o regis­trá­ciu po ter­mí­ne kon­tak­tuj­te Mgr. Tama­ru Lahe­to­vú,
e‑mail: kami@​agenturakami.​sk, tel. č. : +421 905 886 084


[caldera_​form id=„CF601a481716347“]
 

A ser­vi­ce that pro­vi­des essay wri­ting assis­tan­ce is an excel­lent alter­na­ti­ve for stu­dents strugg­ling to cre­a­te essa­ys. The ser­vi­ce pro­vi­des top-quali­ty work at a a rea­so­nab­le pri­ce.Che­ap essay wri­ter is a ser­vi­ce that pro­vi­des stu­dents with essay wri­ting help at an affor­dab­le pri­ce.Best essay ser­vi­ce pro­vi­ders will com­ple­te your order fast and with no errors. They also offer unli­mi­ted revi­si­ons if you have dif­fi­cul­ties with the essay.