Pożyczki Hapi pozyczkaplus

Pożycz­ki Hapi to rodzaj pożycz­ki dla małych firm. Ofe­ru­ją nis­ko pozycz­kap­lus opro­cen­to­wa­ne pożycz­ki z mak­sy­mal­ną kwo­tą pożycz­ki 15 000 zł. Okres spła­ty może wynie­ść nawet 24 mie­si­ące. Pożycz­ki Hapi można zaci­ąg­nąć onli­ne przy mini­mal­nych for­mal­no­ściach i prze­ka­za­niu środ­ków bez­po­śred­nio na rachu­nek ban­ko­wy pożycz­ko­bi­or­cy. Ponad­to pożycz­ko­bi­or­ca może odroc­zyć spła­tę pożycz­ki nawet na dwa miesiące.

pozyczki online raty miesieczne

Pożycz­ki HAPI można uzys­kać na różne cele. Więks­zo­ść z tych pożyc­zek jest nie­op­ro­cen­to­wa­na i wyma­ga nis­kiej zalicz­ki lub kosz­tów zamkni­ęcia. Ten rodzaj pożycz­ki może być wykor­zys­ta­ny do różnych pro­jek­tów maj­ster­ko­wa­nia. Jed­nak przed otr­zy­ma­niem pożycz­ki HAPI wni­os­ko­da­wca musi uko­ńc­zyć kurs Home­bu­y­er Edu­ca­ti­on i być miesz­ka­ńcem Połud­ni­owej Dako­ty, któ­ry spe­łnia kry­te­ria docho­do­we. Aby kwa­li­fi­ko­wać się do pożycz­ki HAPI, dana oso­ba musi mie­ścić się w zakre­sie docho­dów wynos­zącym 80 pro­cent śred­nie­go docho­du obsza­ru HUD.

Aby ubie­gać się o pożycz­kę Hapi, oso­ba musi posia­dać ważne kon­to ban­ko­we oraz numer tele­fo­nu. Po zako­ńc­ze­niu pro­ce­su skła­da­nia wni­os­ku pożycz­ko­da­wca skon­tak­tu­je się z pożycz­ko­bi­or­cą. Czas zatwier­dze­nia może wyno­sić nawet trzy dni. Ponad­to kwo­ta pożycz­ki może wyno­sić nawet 500 zł. Wyso­ko­ść pożycz­ki zale­ży od his­to­rii kre­dy­to­wej wni­os­ko­da­wcy oraz his­to­rii zatrud­nie­nia. Wni­os­ko­da­wcy mus­zą spła­cić pożycz­kę w okre­ślo­nym terminie.