Ošetření deníků s nízkými hladinami testosteronu

Ošetření deníků s nízkými hladinami testosteronu

Co je vyso­ké vs. níz­ký tes­tos­te­ron do, sociál­ně řeče­no? Endok­ri­no­lo­gie cho­vá­ní zacho­vá­vá, že hor­mo­ny nespus­tí cho­vá­ní, ale spí­še ovliv­ňu­jí jeho mož­nost dojít. Ačko­li je tedy tes­tos­te­ron (t) běž­ně uzná­ván k vytvá­ře­ní muž­nos­ti, jed­ná se o vědec­ké nedo­ro­zu­mění. Mož­ná by tedy bylo urči­tě kon­krét­něj­ší naz­na­čo­vat, že T ovliv­ňu­je prav­děpo­dob­nost, že se dochá­zí k muž­ským návykům.

Napří­klad důvěry­hod­né onli­ne zdra­vot­nic­ké a well­ness weby, jako je Med­li­ne a Mayo Cli­nic. Hle­dá­ní „tes­tos­te­ro­nu“ na foto­gra­fii Goog­le je pou­ta­vým vizu­ál­ním demem laic­ké kul­tur­ní spo­je­ní mezi T a také muž­nos­tí. Člán­ky, kte­ré jsou nej­lé­pe hod­no­ce­ny z hle­dá­ní T v časo­pi­sech, jako jsou hor­mo­nál­ní agen­ti a také cho­vá­ní nebo hra­ni­ce v neuro­en­dok­ri­no­lo­gii se sous­tře­dí na muže nebo muž­ské pocity.

Tyto pří­pa­dy nej­sou přek­va­pi­vé vzhle­dem k tomu, jak přes­ně pře­vlá­da­jí­cí a také robust­ní před­pok­lá­da­né spo­je­ní mezi T a muž­nos­tí je napříč kul­tur­ní­mi, vědec­ký­mi a také zdra­ví­mi v oblas­ti zdra­ví a zdra­ví. Muži mají vyš­ší T než dámy v mno­ha typech (Nel­son, 2011), tak proč se týkat webo­vé­ho odka­zu mezi T a muž­nos­tí? Spe­ci­fi­ka­ce t jako pod­sta­ty, díky kte­ré muži způso­bu­jí, že muži nebo muži, vyvo­lá­vá řadu defi­nič­ních potí­ží, e.

Fakta o nízkém testosteronu u žen: příznaky, příčiny a … Odkryté

Navíc lid­skost a muž­nost nej­sou přes­ně stej­né, stej­ně jako jejich roz­díl ve vel­ké čás­ti se spo­lé­há na soma­tic­ký vs. Soci­obe­ha­vi­orál­ní poci­ty. Spo­lu s růz­ný­mi dal­ší­mi andro­ge­ny je T hlav­ní vliv na muž­ský typic­ký fyzic­ký vývoj (ačko­li toto poro­zu­mění se také stá­vá obtěžu­jí­cím, když se v dámách bere v úva­hu fyzi­kál­ní role T), ses­tá­va­jí­cí z mozku.

Toto je nepo­chyb­ně zpo­chyb­něné mís­to, načež jsou posta­ve­na celá pole sti­pen­dia. Pro fun­kce toho­to člán­ku však pro­vo­zu­ji muž­nost, abych naz­na­čo­val sociál­ní a také beha­vi­orál­ní poci­ty, kte­ré jsou pova­žo­vá­ny za arche­ty­pál­ní muž (bez ohle­du na to, zda sku­teč­ně iden­ti­fi­ku­jí muže). Napří­klad mas­ku­li­ni­ta zahr­nu­je neoch­věj­nou sexu­ál­ní míru záj­mu, ale něko­lik sku­teč­ných chla­pů zaží­vá libi­do (Brot­to, 2010).

Základ­ní struk­tu­ra pro výzkum T je, že je příz­ni­vě kore­lo­vá­na s agre­sí, páře­ním, sexu­ali­tou a potí­že­mi (přes mas­ku­li­ni­tu) a také nega­tiv­ně s rodi­čov­stvím (pomo­cí žen­ství) (viz obr. 1, spod­ní panel). Pře­vlá­da­jí­cí rámo­vá­ní sociál­ní role T je jako řidič vozid­la muž­ských repro­dukč­ních metod nebo bio­gra­fic­kých vzor­ců (e.

Léčba testosteronu: Proč, kdy a jak? – AAFP Diaries

Urči­tě to ne všich­ni vidí tím­to způso­bem nebo to vidí­me tím­to způso­bem bez pověře­ní (včet­ně těch­to auto­rů), ale tato kom­bi­na­ce je stá­le hoj­ná. V tom­to člán­ku urči­tě uká­žu, jak sociál­ní role vyso­ké vs. Níz­ká T není umís­těna v dicho­to­mii mas­ku­li­ni­ty­fe­mi­ni­ni­ty a také to, jak tato modi­fi­ka­ce ote­ví­rá zce­la nové per­spek­ti­vy, pokud jde o stu­dium a také teorii.

Sociál­ní cho­vá­ní sou­vi­se­jí­cí s T má účin­ky na spe­ci­fic­ké nebo pře­ži­tí, sociál­ní a také sexu­ál­ní aso­cia­ci, nepřá­tels­tví a repro­duk­ci mimo jiné evo­luč­ně význam­né para­met­ry. Tím­to způso­bem je T mezi ostat­ní­mi jed­ním hor­mo­nál­ním základ­ním kame­nem. Empi­ric­ky přes­né rámo­vá­ní T pod­po­ru­je vytvá­ře­ní jedi­neč­ných a také pros­pěš­ných poznat­ků o roz­vi­nu­tém sociál­ním chování.

1, spod­ní panel), i když mís­to toho je obvyk­le před­pok­lá­da­ný, než je výslov­ně sta­no­ven. Tomu lze nazvat „pre-the­ory“, kte­rá popi­su­je vel­mi nesta­bil­ní i před­pok­lá­da­né před­po­kla­dy, kte­ré přes­to vedou stu­dii, v tom­to pří­pa­dě s před­po­kla­dy týka­jí­cí se mas­ku­li­ni­ty vedou­cí stu­die o T (Faus­to-Ster­ling, 2000, Fine, 2010, Jor­dan-Young, 2010, Kar­ka­zis et al., 2012). Význam­ným prob­lé­mem s pre-teorií je, že ji nel­ze sku­teč­ně vyhod­no­tit, modi­fi­ko­vat nebo fal­šo­vat, stej­ně jako výsle­dek není kli­nic­ký (viz (Llo­yd, 1993) pro fas­ci­nu­jí­cí kon­ver­za­ci ve vzta­hu k žen­ské­mu orgasmu).

Endogenní testosteron a úmrtnost kvůli všem příčinám … Věci, které byste měli vědět, než to získáte

Jed­nou zásad­ní výjim­kou je širo­ce zná­má hypo­té­za pře­káž­ky (Wing­field et al., 1990a). Jas­ně uka­zu­je kom­pro­mis mezi vyso­kou dal­ší tipy zde T a také výzvou se sní­že­ným T a také rodi­čov­stvím a má také širo­kou pomoc u růz­ných dru­hů a také taxo­ny ses­tá­va­jí­cí z sav­ců, ryb, ptá­ků a hmy­zu (e (e (E. G., Adkins-Regan, 2009, Gle­a­son et al., 2009, Hirs­chen­hau­ser a Oli­ve­i­ra, 2006, Ket­ter­son a Nolan, 1992, MC, Glot­hlin et al., 2007, Van Anders a také Wat­son, 2006b, Wing­field et al., 1990a).

Napří­klad T a nepřá­tels­tví jsou u žen jen zříd­ka stu­do­vá­ny, prav­děpo­dob­ně pro­to, že pre-teorie týka­jí­cí se muž­nos­ti vylu­ču­je tuto pří­le­ži­tost. Pre-teorie by moh­la řídit pokra­ču­jí­cí sna­ha o kore­la­ce mezi agre­si­vi­tou a t u lidí bez ohle­du na širo­ké vyhle­dá­vá­ní práz­dno­ty (Archer et al., 2005, Car­re et al., 2011, Hal­pern et al., 1993, O’Con­nor et al., 2004).

G., Tuana, 2004) o gen­de­ro­va­ných epis­te­mo­lo­gi­ích nevědo­mos­ti). Sociál­ní jevy, o kte­rých se před­pok­lá­dá, že exis­tu­jí mimo pro­vin­cii zlos­to­ty, nemu­sí nikdy zís­kat empi­ric­ké zaměře­ní. Ten­to nedos­ta­tek stu­die může mít za násle­dek kon­cepč­ní zlep­še­ní neexis­ten­ce do zjiš­tění neplat­ných. Tělo lite­rár­ních děl odha­lu­je pou­ta­vé orga­ni­za­ce mezi kon­tex­ty T a také sociál­ních beha­vi­orál­ních kon­tex­tů v dámách i ženách (E (E.

https://​world​cosp​lay​.net/​m​e​m​b​e​r​/​1​1​2​2​942