Erinevat laenud välismaalt tüüpi kiirlaenud

Vali­kus on eri­ne­vat tüüpi lae­nud. Nen­de hul­ka kuulu­vad: pal­ga­pä­e­va­la­e­nud, järel­mak­su­ga lae­nud, pika­a­ja­li­sed lae­nud ja autolaenud.Igaüks neist on saa­da­val eri­ne­va­tes vor­mi­des ja õige lae­nu­tüüp sõl­tub teie isik­li­kust olukorrast.

soodne laen

Järelmaksuga laenud

Kui otsi­te kiir­la­e­nu, võik­si­te kaa­lu­da järel­mak­su lae­nu. Nad aita­vad teil õige­a­eg­selt mak­se­id teha ja oma kre­di­i­ti suuren­da­da, kui suuda­te lae­nu õige­a­eg­selt taga­si maks­ta. Siis­ki tuleb enne sel­le taot­le­mist arves­ta­da mit­me­te teguritega.

Kõi­ge­pe­alt pead otsus­ta­ma, kas vajad järel­mak­su lae­nu. Sum­ma, mida saa­te lae­na­ta, sõl­tub teie sis­se­tu­le­kust. Saa­te raha kasu­ta­da mit­me­su­gus­te asja­de jaoks. Näi­teks saa­te osta kodu, refi­nant­se­e­ri­da oma auto­la­e­nu või tasu­da raviarveid.

Järel­mak­su­ga lae­nud on Inter­ne­tis saa­da­val era- ja ins­ti­tut­si­ona­al­se­telt lae­nu­and­ja­telt. Mõnel neist on liht­ne taot­le­mis­prot­sess ja neid saab kin­ni­ta­da vaid mõne minu­ti­ga. Need lae­nud on tava­li­selt taga­ti­se­ta, see­ga ei vaja nad tagatist.

Järel­mak­su­ga lae­nu otsi­des teh­ke kind­las­ti sis­se­os­te. Pari­ma pak­ku­mi­se leid­mi­seks võr­rel­ge kuumak­se­id ja kre­di­i­di kulu­ku­se mää­ra vahe­mik­ke. Samu­ti kon­trol­li­ge, kas teil on õigus lae­nu­and­ja mak­si­ma­al­se­le võla ja sis­se­tu­le­ku suhtele.

Kui teil on halb kre­di­it, saa­te tõe­nä­o­li­selt oma lae­nult kõr­ge­ma intres­si­mä­ä­ra. Olu­li­ne on mee­les pida­da, et lae­nu hili­ne­nud või tege­ma­ta mak­se­te tege­mi­ne võib teie kre­di­i­dis­ko­ori nega­ti­iv­selt mõju­ta­da. Järel­mak­su kõr­ge­te intres­si­mä­ä­ra­de maks­mi­se väl­ti­mi­seks veen­du­ge, et suuda­te sel­le õige­a­eg­selt tasuda.

Samu­ti või­te kaa­lu­da kaa­sas­kand­ja han­ki­mist, kes teie nimel lae­nu taot­leks. See või­mal­dab teil saa­da mada­la­mat intressimäära.

Lisaks on pal­ju eri­ne­vaid järel­mak­su­ga lae­nu­li­i­ke. Sõl­tu­valt teie vaja­dus­test lae­nud välis­ma­alt saa­te vali­da pal­ga­pä­e­va­la­e­nu, isik­li­ku lae­nu või auto­la­e­nu vahel. Igal tüübil on oma pea­mi­sed eelised.

Järel­mak­su­ga lae­nud või­vad olla hea viis oota­ma­tu­te kulu­de kat­mi­seks. Kuid need ei tohiks olla teie esi­me­ne valik hädaolukorras.

Palgapäeva laenud

Kui vaja­te kii­ret sula­ra­ha, on tei­le saa­da­val mitu või­ma­lust. Kõi­ge ilm­sem on lae­nu võt­mi­ne oma pan­gast, kuid võik­si­te kaa­lu­da lae­nu võt­mist sõb­ralt või pereliikmelt.

Kii­re vee­bi­ot­sing aitab teil lei­da lae­nu­and­jaid, kes paku­vad ühe­tun­ni­se­id pal­ga­pä­e­vi. Need lühia­ja­li­sed sula­ra­ha ette­mak­sed on loodud sel­leks, et pak­ku­da tei­le kohe sula­ra­ha sel­lis­te kulu­de kat­mi­seks nagu raviar­ved ja autoremont.

Kiir­la­e­nu võt­mi­ne võib olla hea või­ma­lus neile, kel­lel pole väär­tas­ju taga­ti­seks. Siis­ki on enne sel­li­se lae­nu võt­mist olu­li­ne tea­da mõn­da asja.

Üks kõi­ge kasu­li­ku­maid näpu­nä­i­te­id on kind­las­ti kon­trol­li­da oma osa­ri­i­gi ees­kir­ju. Mõnes piir­kon­nas saa­te kiir­la­e­nu ainult siis, kui tee­ni­te tea­tud prot­sen­di oma sis­se­tu­le­kust. See keh­tib eri­ti siis, kui teil on halb krediit.

Kui ühe­tun­ni­se pal­ga­pä­e­va­la­e­nu taot­le­mi­seks on parim aeg hom­mi­kul, siis näda­la algu­ses. Nii saa­te lae­nu­and­ja­le õige­a­eg­selt edas­ta­da vaja­li­kud üksikasjad.

Tei­ne nipp on pari­ma­te hin­da­de otsi­mi­ne. Pal­jud lae­nu­and­jad paku­vad oma esi­mest ette­mak­su intres­si­va­balt. Samu­ti saa­te sääs­ta oma arve­id võr­rel­des. Enne lõp­li­ku otsu­se tege­mist kaa­lu­ge kind­las­ti kõi­ki oma võimalusi.

Nagu iga finants­to­ote puhul, on siin ka lõk­se. Pal­ga­pä­e­va­la­e­nu­de intres­si­mä­ä­rad või­vad olla kõr­ged, see­ga luge­ge enne punk­ti­ir­jo­one­le alla kir­ju­ta­mist kind­las­ti pee­nes kir­jas kir­ja. Samu­ti pida­ge kind­las­ti mee­les, et vas­tu­ta­te lae­na­tud raha taga­si­maks­mi­se eest.

Auto omandiõiguse laenud

Kui teil on halb kre­di­it ja vaja­te kii­ret sula­ra­ha, võik­si­te kaa­lu­da auto­la­e­nu võt­mist. Auto­la­en on taga­ti­se­ga laen, mis või­mal­dab kasu­ta­da oma sõi­du­ki väär­tust taga­ti­se­na. See on mugav viis eri­ne­va­teks vaja­dus­teks raha laenamiseks.

Kesk­mi­ne auto lae­nu­sum­ma on vaid 1000 dol­la­rit. Samas on intres­si­mä­ä­rad sage­li pal­ju kõr­ge­mad. Ja auto lae­nu taga­si­maks­mi­seks kulub pal­ju raha.

Lisaks kõr­ge­le intres­si­mä­ä­ra­le tuleb arves­ta­da ka lae­nu pik­ku­se­ga. Tava­li­selt pea­te tege­ma mak­se­id umbes kuu aja jook­sul. Kuid või­te vali­da, kas mak­sa­te kogu lae­nu kahe või kol­me aas­ta jooksul.

Eri­ne­valt tra­dit­si­ooni­lis­test lae­nu­dest on auto­la­e­nud sage­li saa­da­val hal­va või puudu­va kre­di­i­di­ga lae­nu­võt­ja­te­le. See tähen­dab, et roh­kem kli­en­te võib saa­da kinnituse.

Auto oman­di­õi­gu­se lae­nu üks pari­maid oma­du­si on see, et tava­li­selt saad raha kät­te 24 tun­ni jook­sul. Alus­tu­seks pea­te täit­ma vee­bi­põhi­se vor­mi. Teilt küsi­tak­se mõned põhi­küsi­mu­sed teie kohta.

See­jä­rel tehak­se tei­le hin­na­pak­ku­mi­ne. Järg­mi­se­na saa­te vali­da, kas maks­ta iga­nä­da­las­te osa­mak­se­te­na, iga kahe näda­la järel või iga kahe kuu tagant. Kui ole­te heaks­ki­i­du saa­nud, saa­te oma sula­ra­ha lähe­da­la­su­vast kon­to­rist väl­ja võtta.

See­jä­rel pea­te esi­ta­ma oma sis­se­tu­le­kut tõen­da­vad doku­men­did. Need või­vad hõl­ma­ta mak­se­te väl­ja­võt­te­id, pan­ga­väl­ja­võt­te­id ja krediitkaardiarveid.

Lisaks nen­de­le põhi­tõde­de­le või­dak­se teil palu­da esi­ta­da tõend oma elu­ko­ha koh­ta. Näi­teks nõu­avad mõned lae­nu­and­jad, et pai­gal­dak­si­te oma auto­le GPS-jälgimisseadme.

Lühiajalised laenud

Lühia­ja­li­sed lae­nud paku­vad kii­ret juur­de­pä­ä­su raha­le. Neid pee­tak­se ka vähem ris­kant­se­teks kui pike­ma­a­ja­li­si lae­ne. Neid kasu­ta­tak­se väi­ke­et­te­võte­te ja era­kor­ra­lis­te vaja­dus­te­ga erai­si­ku­te abis­ta­mi­seks. Mõned lühia­ja­li­sed lae­nud on mada­la intres­si­mä­ä­ra ja paind­li­ku tagasimaksegraafikuga.

Kuid lae­nu­võt­jad peak­sid enne lae­nu taot­le­mist tin­gi­mu­sed hooli­kalt läbi lugema.Kui lae­nu­võt­ja ei suuda õige­a­eg­selt mak­se­id teha, või­vad intres­si­mä­ä­rad, vii­vi­sed ja trah­vid tõusta.

Pal­jud lae­nu­and­jad nõu­avad enne lae­nu kin­ni­ta­mist kre­di­i­di kulu­ku­se aas­ta­mä­ä­ra (APR). See on sea­du­se­ga nõu­tud arv ja näi­tab lae­nu kogu­mak­su­must ühel aastal.

Lae­nu saa­mi­seks kon­trol­lib lae­nu­and­ja sage­li teie kre­di­i­dia­ja­lu­gu. Nad või­vad küsi­da teie aad­res­si ja muud tea­vet. Kui teil on halb kre­di­it, lüka­tak­se teid tõe­nä­o­li­se­malt tagasi.

Lühia­ja­li­sed lae­nud on tava­li­selt taga­ti­se­ta. Lae­nu­and­jad või­vad oma kah­ju­de kat­mi­seks nõu­da kõr­ge­maid intres­si­mä­ä­ra­sid, kui lae­nu­võt­ja ei täi­da oma kohustusi.

Kuigi lühia­ja­li­sed lae­nud on muga­va­mad kui pika­a­ja­li­sed või­ma­lu­sed, pea­te ole­ma ette­va­at­lik. Kõr­gem intres­si­mä­är võib teie kre­di­i­di­re­i­tin­gut nega­ti­iv­selt mõju­ta­da, suuren­da­des teie lae­nu mak­se­jõu­e­tu­se võimalust.

Lühia­ja­li­sed lae­nud on saa­da­val ka vee­bi­la­e­nu­and­ja­te kau­du. Inter­ne­tist lae­ne on liht­ne taot­le­da ja need kii­de­tak­se sage­li kii­res­ti heaks. Ole­ne­valt lae­nu tüübist või­vad teie raha olla teie pan­ga­kon­tol 24 tun­ni jooksul.

Lühia­ja­li­si lae­ne saab kasu­ta­da väga eri­ne­va­tel ees­mär­ki­del. Näi­teks saab neid kasu­ta­da võl­ga­de kon­so­li­de­e­ri­mi­seks, kodu paran­da­mi­se rahas­ta­mi­seks või oota­ma­tu­te häda­olu­kor­da­de lahendamiseks.Kuid enne otsus­ta­mist uuri kind­las­ti ka tei­si laenuvõimalusi.

Lühia­ja­li­si lae­ne on liht­ne taot­le­da ja need on suure­pä­ra­ne või­ma­lus era­kor­ra­lis­te raha­hä­da­de kor­ral. Ole­ne­ma­ta sel­lest, kas pea­te ostma auto, paran­da­ma arvu­tit või maks­ma kre­di­it­ka­ar­di eest, võib lühia­ja­li­ne laen olla suure­pä­ra­ne viis vaja­li­ku raha hankimiseks.

Pikaajalised laenud

Pika­a­ja­li­si kiir­la­e­ne on saa­da­val eri­ne­va­tes sum­ma­des. Lae­na­tav sum­ma sõl­tub teie kre­di­i­dia­ja­lo­ost, sis­se­tu­le­kust ja taga­ti­se and­mi­se võimalusest.

Mõned suure­mad pika­a­ja­li­sed lae­nud hõl­ma­vad kodu­la­e­nud, era­la­e­nud, hari­dus­la­e­nud ja auto­la­e­nud. Seda tüüpi lae­ne saab kasu­ta­da mit­mel eri­ne­val põh­ju­sel, seal­hul­gas võl­ga­de kon­so­li­de­e­ri­mi­seks, raviar­ve­te tasu­mi­seks, uue auto ostmi­seks või pul­ma­de rahastamiseks.

Pika­a­ja­lis­te lae­nu­de­ga kaas­ne­vad ka mõned funkt­si­oonid, mida lühia­ja­li­se lae­nu puhul ei pru­ugi lei­da. Näi­teks mõned lae­nu­and­jad paku­vad mak­su­va­ba lae­nu ja mõned anna­vad tei­le või­ma­lu­se laen enne­täh­ta­eg­selt tasuda.

Lisaks nen­de­le eelis­te­le on pika­a­ja­li­sed lae­nud üldi­selt oda­va­mad kui lühia­ja­li­sed lae­nud. Siis­ki pea­te leid­ma aega pari­ma­te intres­si­mä­ä­ra­de uuri­mi­seks ja teie vaja­dus­te­le vasta­va lae­nu­and­ja leid­mi­seks. Seda saa­te teha, kui võr­rel­da eri­ne­va­te pan­ka­de ja muude finant­sa­su­tus­te intressimäärasid.

Pika­a­ja­li­sed lae­nud on tava­li­selt parim valik, kui vaja­te roh­kem kui paar tuhat dol­la­rit, kuna need sää­sta­vad pikas per­spek­ti­i­vis raha. Neid saab kasu­ta­da kõi­geks ala­tes auto ostmi­sest kuni maja renoveerimiseni.

Pika­a­ja­li­se kiir­la­e­nu taot­le­mi­seks pea­te täit­ma taot­lus­vor­mi ja esi­ta­ma oma isi­kut tõen­da­va doku­men­di. See võib hõl­ma­ta juhi­lu­ba või vali­ja ID‑d.

Taot­lus­prot­ses­si ajal palu­tak­se teil vas­ta­ta mõne­le põhi­küsi­mu­se­le oma sis­se­tu­le­ku ja tööko­ha koh­ta. Kui teil on püsiv sis­se­tu­lek, saa­te tõe­nä­o­li­selt suure­ma laenu.

Ole­ne­valt kon­kre­et­sest olu­kor­rast võib pika­a­ja­li­ne kiir­la­e­nud olla nuti­kas viis suure­ma­te kulu­tus­te rahas­ta­mi­seks. Mak­sa­te pike­mas per­spek­ti­i­vis vähem, sest saa­te iga kuu teha väik­se­maid makseid.