Demo kasyno internetowe automatów online

Auto­ma­ty do gier onli­ne są obe­cnie dostęp­ne w wie­lu kasy­nach. Nie­któ­re z naj­bar­dziej popu­lar­nych to te stwor­zo­ne przez Arys­tok­ra­ta i Pla­y­tech. Są też fir­my NetEnt i Mic­ro­ga­ming. Na tych mas­zy­nach można grać onli­ne za dar­mo. Aby poc­zuć wra­że­nia, możesz wyp­ró­bo­wać nie­któ­re gry demonstracyjne.

jak grac w kasynie online

Microgaming

Mic­ro­ga­ming jest wiodącym dosta­wcą oprog­ra­mo­wa­nia kasy­no­we­go, któ­ry ofe­ru­je sze­ro­ki wybór auto­ma­tów onli­ne. Te gry mają różno­rod­ne moty­wy, fun­kc­je audi­owi­zu­al­ne i impo­nu­jące jackpoty.

Fir­ma Mic­ro­ga­ming zosta­ła zało­żo­na w 1994 roku. Poc­ząt­ko­wo fir­ma sku­pia­ła się na oprog­ra­mo­wa­niu kasyn onli­ne. Jed­nak ostat­nio zaczął kon­cen­tro­wać się na auto­ma­tach prog­re­sy­wnych. Obe­cnie bib­li­ote­ka auto­ma­tów fir­my obej­mu­je ponad 300 tytu­łów niep­rog­re­sy­wnych i ponad 15 progresywnych.

Oprócz ofe­ro­wa­nia sze­ro­kiej gamy auto­ma­tów do gier, Mic­ro­ga­ming ofe­ru­je kasy­no inter­ne­to­we również kil­ka rodza­jów oprog­ra­mo­wa­nia kasy­no­we­go. Mar­ka jest człon­kiem eCOG­RA, co gwa­ran­tu­je fair play i odpo­wie­dzial­ny hazard.

Aby przy­ci­ąg­nąć grac­zy, Mic­ro­ga­ming uru­cho­mił kil­ka bonu­sów dar­mo­wych i bez depo­zy­tu. Grac­ze mogą wykor­zys­tać te bonu­sy do prze­tes­to­wa­nia gier przed doko­na­niem wpła­ty pra­wdzi­wych pie­ni­ędzy. Poma­ga im to poznać grę i jej spec­jal­ne funkcje.

Od same­go poc­ząt­ku Mic­ro­ga­ming sły­nie z pro­dukc­ji wyso­kiej jako­ści gier. Zdo­był wie­le nag­ród i jest rekor­dzis­tą pod wzg­lędem naj­wy­żs­zych wypłat w his­to­rii auto­ma­tów wideo.

Mic­ro­ga­ming kon­cen­tru­je się głó­wnie na prog­re­sy­wnych jack­po­tach i wie­lo­po­zi­omo­wych jack­po­tach. Są też lide­rem odpo­wie­dzial­ne­go gra­nia. Przy wspar­ciu swo­ich człon­ków zało­ży­cie­li, eCOG­RA, sta­ra­ją się chro­nić inte­re­sy spo­łecz­no­ści graczy.

Mic­ro­ga­ming był pier­ws­zym dosta­wcą oprog­ra­mo­wa­nia dla kasyn, któ­ry uru­cho­mił mobil­ne oprog­ra­mo­wa­nie dla kasyn. Dziś ich naj­leps­ze auto­ma­ty są kom­pa­ty­bil­ne z urządze­nia­mi z sys­te­mem iOS i Android.

Mic­ro­ga­ming nadal pro­du­ku­je nowe, inno­wa­cyj­ne i wyso­kiej jako­ści auto­ma­ty do gry. Te gry są dostęp­ne zaró­wno w kasy­nach stac­jo­nar­nych, jak i inter­ne­to­wych. Ich auto­ma­ty są również zapro­jek­to­wa­ne tak, aby odpo­wia­da­ły potr­ze­bom grac­zy z różnych środowisk.

Mic­ro­ga­ming jest lide­rem w bra­nży gier hazar­do­wych onli­ne od pra­wie dwóch dekad. Do ich naj­bar­dziej uda­nych auto­ma­tów nale­ży Mega Moolah, któ­ry wypła­cił ponad 13 mili­onów PS. Innym przy­kła­dem jest prze­bój Juras­sic World, któ­ry może pochwa­lić się wyso­kim RTP.

Jako reno­mo­wa­ny dosta­wca, Mic­ro­ga­ming zasłu­gu­je na nasze zau­fa­nie. Oprócz ofe­ro­wa­nia sze­re­gu gier kasy­no­wych, fir­ma zna­na jest również z odda­ne­go wspar­cia gier odpo­wie­dzial­nych spo­łecz­nie. Oprócz popu­lar­nych auto­ma­tów, fir­ma ofe­ru­je również różno­rod­ne gry w black­jac­ka, poke­ra, rulet­kę i inne gry.

NetEnt

Jeśli szu­kasz auto­ma­tów do gier onli­ne z dużym wybo­rem moty­wów i gra­fik, powi­nie­neś spojr­zeć na gry NetEnt. Są zna­ni z wyso­kich RTP (zwro­tu do grac­za) i wci­ąga­jących fun­kc­ji. Ponad­to ofe­ru­ją wie­le spec­jal­nych bonusów.

NetEnt to jed­na z naj­bar­dziej roz­poz­na­wal­nych nazw w bra­nży gier hazar­do­wych onli­ne. Są odpo­wie­dzial­ni za rozwój jed­nych z naj­leps­zych auto­ma­tów wideo w bra­nży. Oprócz pro­dukc­ji sze­ro­kiej gamy auto­ma­tów, ofe­ru­ją również sze­reg gier kasy­no­wych na żywo.

Świet­ną cechą gier fir­my są wers­je demons­tra­cyj­ne, któ­re pozwa­la­ją grac­zom spra­wdzić gra­fi­kę i fun­kc­je gry bez wpła­ca­nia pra­wdzi­wych pie­ni­ędzy. Jed­nak te wers­je mogą nie dzia­łać w nie­któ­rych przeg­lądar­kach. Na przy­kład użyt­ko­wni­cy mogą nie widzieć przy­cis­ków. Na szc­zęście możesz użyć przy­cis­ku CTRL + F5, aby odświe­żyć stronę.

Fir­ma posia­da biu­ra w Pols­ce, Wiel­kiej Bry­ta­nii, Irlan­dii i na Ukrai­nie, a także w Sta­nach Zjed­noc­zo­nych i na Mal­cie. Jej pro­duk­ty są licenc­jo­no­wa­ne przez wła­dze ds. gier.Od momen­tu pows­ta­nia fir­ma roz­ro­sła się z małej gru­py pas­jo­na­tów IT do ogrom­nej orga­ni­zac­ji zatrud­nia­jącej ponad 1000 pracowników.

Jeśli cho­dzi o auto­ma­ty onli­ne, NetEnt jest głó­wnym dewe­lo­pe­rem. Ich gry ofe­ru­ją duże wyg­ra­ne, dosko­na­łą gra­fi­kę i wci­ąga­jącą fabu­łę. Ponad­to są dostęp­ne na różnych urządze­niach, od kom­pu­te­rów stac­jo­nar­nych po tele­fo­ny komór­ko­we. Możesz nawet grać w ich gry w kasy­nie na żywo, któ­re zape­wnia auten­tycz­ne, inte­rak­ty­wne wrażenia.

Na przes­tr­ze­ni lat fir­ma otr­zy­ma­ła również wie­le nag­ród. Nale­żą do nich Inno­va­ti­on in Slot Pro­vi­si­on i Digi­tal Gaming Inno­va­ti­on na EGR Awards oraz Inno­va­tor of the Year na IGA Awards. Ponad­to NetEnt otr­zy­mał tytuł Lide­ra Roku w kon­kur­sie WiG Awards.

Jed­ną z naj­po­pu­lar­niejs­zych gier wypro­du­ko­wa­nych przez NetEnt jest Guns ‚n Roses. Opie­ra się na popu­lar­nym zes­po­le roc­ko­wym i ofe­ru­je wie­le bonusów.

Inne gry mar­ki NetEnt to Juman­ji i Pla­net of the Apes. Ta fir­ma nawi­ąza­ła również wspó­łp­ra­cę z 20th Cen­tu­ry Fox, Uni­ver­sal Pic­tu­res i innymi.

Jak widać, fir­ma jest zaan­ga­żo­wa­na w twor­ze­nie naj­leps­zych gier i uleps­za­nie bra­nży. Ponad­to zaws­ze podej­mu­je nowe wyzwa­nia z poc­zu­ciem pil­no­ści i umiejętności.

Playtech

Pla­y­tech to naj­wi­ęks­zy na świe­cie dosta­wca oprog­ra­mo­wa­nia do gier. Dostarc­za oprog­ra­mo­wa­nie do ponad 140 kasyn onli­ne i kasyn stac­jo­nar­nych. Fir­ma jest również jed­nym z naj­wi­ęks­zych licenc­jo­da­wców oprog­ra­mo­wa­nia apli­kac­ji mobilnych.

Pla­y­tech posia­da biu­ra w ponad 15 kra­jach. Fir­ma zalic­za do swo­ich kli­en­tów lote­rie, regu­lo­wa­ne fir­my inter­ne­to­we i ope­ra­to­rów gier mobilnych.

Fir­ma pro­du­ku­je ponad 200 różnych gier slo­to­wych. Nie­któ­re z naj­po­pu­lar­niejs­zych auto­ma­tów są opar­te na fil­mach i prog­ra­mach tele­wi­zyj­nych. Na przy­kład Spa­ma­lot Mon­ty Pyt­ho­na od lat jest ulu­bie­ńcem ame­ry­ka­ńs­kich grac­zy. Innym popu­lar­nym auto­ma­tem jest seria Age of the Gods, któ­ra zawie­ra moty­wy mito­lo­gii grec­kiej. Te auto­ma­ty mają prog­re­sy­wne jack­po­ty, run­dy bonu­so­we i wyso­kiej jako­ści grafikę.

Oprócz tego, że jest czo­ło­wym pro­du­cen­tem auto­ma­tów do gry, Pla­y­tech jest również zna­ny ze swo­ich gier na żywo. Wie­le z ich gier rozg­ry­wa­nych jest prze­ci­wko pra­wdzi­wym kru­pie­rom. Oprócz gier na żywo Pla­y­tech ofe­ru­je warian­ty black­jac­ka i ruletki.

Pla­y­tech sły­nie również z wyjąt­ko­wej run­dy bonu­so­wej i spec­jal­nych fun­kc­ji. Wśród jego naj­bar­dziej god­nych uwa­gi fun­kc­ji są scat­te­ry i sym­bo­le wild, któ­re zwi­ęks­za­ją szan­se na wyg­ra­nie jackpota.

Dys­po­nu­jąc ponad 500 różny­mi gra­mi kasy­no­wy­mi, Pla­y­tech jest wiodącym dosta­wcą roz­ry­wki kasy­no­wej. Ich port­fo­lio gier sta­le się rozwi­ja, wraz z nowy­mi wyda­nia­mi, nowy­mi pro­moc­ja­mi dotyc­zący­mi gadże­tów i rozs­zer­za­jącą się linią gier progresywnych.

Pla­y­tech ist­nie­je od 1999 roku. Został zało­żo­ny przez izra­el­skie­go przed­si­ębi­or­cę Ted­dy­’e­go Sagi. Dziś fir­ma posia­da biu­ra w ponad pięt­nas­tu kra­jach i zatrud­nia ponad 5000 osób.

Pla­y­tech od wie­lu lat jest pionie­rem gier hazar­do­wych onli­ne. Ma sze­ro­ką gamę dostęp­nych gier kasy­no­wych onli­ne, od kla­sycz­nych 3‑bębnowych auto­ma­tów do wie­lo­li­ni­owych auto­ma­tów wideo. Każdy z ich auto­ma­tów ofe­ru­je wyjąt­ko­wą rozg­ry­wkę, z nowoc­zes­ny­mi fun­kc­ja­mi, taki­mi jak stan­dar­do­wy, ale w pełni ani­mo­wa­ny układ.

Pla­y­tech zdo­był czte­ry nag­ro­dy w 2013 EGR Awards, w tym Dosta­wcę Auto­ma­tów Roku i Plat­for­mę Roku. Sze­ść lat z rzędu zosta­li również okr­zyk­ni­ęci Dosta­wcą Roku iGa­ming przez IGA.

Auto­ma­ty wideo Pla­y­tech obej­mu­ją jed­ne z naj­bar­dziej roz­ry­wko­wych i inno­wa­cyj­nych tytu­łów auto­ma­tów w bra­nży. Ich bib­li­ote­ka auto­ma­tów zawie­ra ponad 700 różnych tytu­łów. Ist­nie­je również sze­ro­ki zakres tema­tów, takich jak sta­ro­żyt­na mito­lo­gia, sport, goto­wa­nie i wie­le innych.

Arystokrata

Arys­tok­ra­ta to popu­lar­ny twór­ca auto­ma­tów do gry.Produkują gry, któ­re są popu­lar­ne nie tyl­ko w kasy­nach stac­jo­nar­nych, ale także w kasy­nach onli­ne. Auto­ma­ty te zosta­ły zapro­jek­to­wa­ne przy uży­ciu naj­no­woc­ze­śniejs­zej tech­no­lo­gii, któ­ra pozwa­la na śle­dze­nie wszys­tkich zdar­zeń w cza­sie rzeczywistym.

Arys­tok­ra­ta dzia­ła w bra­nży hazar­do­wej od 1953 roku, kie­dy to Len Ain­sworth zało­żył fir­mę. Zaczęło się w Aus­tra­lii, a później rozs­zer­zy­ło się na rynek ame­ry­ka­ńs­ki i inne kraje.

Dziś Arys­tok­ra­ta jest dru­gim co do wiel­ko­ści pro­du­cen­tem auto­ma­tów na świe­cie. Dzia­łal­no­ść fir­my obej­mu­je ponad 90 kra­jów i 300 jurys­dykc­ji. Ponad­to zaan­ga­żo­wa­li się w wie­le kwes­tii zwi­ąza­nych ze śro­do­wis­kiem, spra­wied­li­wo­ścią spo­łecz­ną i bez­piec­ze­ńst­wem grac­zy w kasynie.

Jed­ną z naj­po­pu­lar­niejs­zych gier Arys­tok­ra­tów jest Dzi­ki Zachód. Ten w pełni elek­tro­nicz­ny auto­mat do gry został wpro­wa­dzo­ny na rynek w 1979 roku. W tej grze grac­ze mogą uru­cho­mić do 25 dar­mo­wych spi­nów i można akty­wo­wać mnożnik.

Arys­tok­ra­ta ma również kil­ka prog­re­sy­wnych slo­tów. Te auto­ma­ty nag­ra­dza­ją grac­zy za grę. Za każdym razem, gdy gracz gra w tę grę, jack­pot wzras­ta. Nie­któ­re z tych prog­re­sy­wnych auto­ma­tów to Buf­fa­lo Dia­mond, Buf­fa­lo Gold i Buf­fa­lo Dia­mond Progressive.

Oprócz twor­ze­nia odnos­zących suk­ce­sy gier, Arys­tok­ra­ta prze­jął także innych dosta­wców oprog­ra­mo­wa­nia kasy­no­we­go. To pozwo­li­ło im rozs­zer­zyć swo­je port­fo­lio i udos­tęp­nić swo­je pro­duk­ty sze­ro­kiej gamie graczy.

Wie­le gier Arys­tok­ra­ta jest dostęp­nych zaró­wno na PC, jak i na urządze­niach mobil­nych. Grac­ze mogą grać za dar­mo, bez koniecz­no­ści rejes­trac­ji. Zale­ca się jed­nak, aby przed roz­poc­zęciem gry zapoz­na­li się z zasa­da­mi i bonusami.

Cho­ciaż Arys­tok­ra­ta jest lide­rem w bra­nży, nie może zado­wo­lić wszys­tkich. Dla­te­go mają wie­lu wro­gów. Ale ist­nie­je również wie­le gier, któ­re są nie­zwyk­le popu­lar­ne i sta­ły się ulu­bie­ńca­mi graczy.

Ist­nie­je wie­le różnych rodza­jów auto­ma­tów, z różny­mi moty­wa­mi i fun­kc­ja­mi bonu­so­wy­mi. Arys­tok­ra­ta to reno­mo­wa­ny pro­du­cent auto­ma­tów do gry, któ­ry chro­ni grac­zy przed utra­tą pieniędzy.

Zobo­wi­ąza­nia fir­my przy­nos­zą kor­zy­ści nie tyl­ko jej akc­jo­na­rius­zom, ale także całej branży.Tak więc, jeśli jes­teś zain­te­re­so­wa­ny gra­niem w gry Arys­tok­ra­ta, koniecz­nie przec­zy­taj ich bonu­sy, regu­la­mi­ny i inne informacje.

Nie­za­le­żnie od tego, czy szu­kasz faj­ne­go spo­so­bu na zabi­cie cza­su, czy też pla­nu­jesz dużą wyg­ra­ną, Arys­tok­ra­ta ma dla Cie­bie miejsce.