Prednášky 10. 6. 2022 (piatok)

Neuro­věda v poza­dí toho, co Vir­gi­nia Sati­ro­vá věděla intu­itiv­ně
Made­le­i­ne DeLittle

Vir­gi­nia Sati­ro­vá byla jas­no­zři­vá v tom, že intu­itiv­ně poro­zu­měla lid­ské­mu sta­vu. Nemu­se­la nut­ně znát auto­nom­ní ner­vo­vý sys­tém, kte­rý sto­jí za pozi­ce­mi zvlá­dá­ní, spo­je­ní pra­vé čás­ti moz­ku s levou čás­tí moz­ku při pou­ží­vá­ní Já, ani to, co přes­ně se děje na gene­tic­ké úrov­ni, když dochá­zí k trans­for­mač­ní změně. Tato před­náš­ka pro­ve­de poslu­cha­če něk­te­rý­mi Vir­gi­ni­i­ný­mi poznat­ky a prot­ká je nej­no­věj­ším výzku­mem v oblas­ti neuro­vědy, aby objas­ni­la důka­zy pro mno­ho prv­ků Sati­rov­ské­ho modelu.

Triá­do­vé pro­ce­sy v rám­ci seba­skú­se­nost­nej čas­ti dlho­do­bé­ho výcvi­ku v TSTS
Mgr. Lubi­ca Licho­ro­bie­co­vá
Kli­nic­ký psy­cho­log, Ambu­lan­ce pro kli­nic­kou psy­cho­lo­gii a psy­cho­te­ra­pii, Orlo­vá – Luty­ně, Čes­ká repub­li­ka
PhDr. Petr Štěpa­ník
psy­cho­log, Souk­ro­má psy­cho­lo­gic­ká pra­xe, Ostra­va, Čes­ká republika

Od rov­no­vá­hy v sobě k rov­no­vá­ze v domov­ských triá­dách a v celé sku­pi­ně. Sděle­ní zku­še­nos­tí s pro­ce­sem tvor­by triád v dlou­ho­do­bém výcvi­ku TSTS, jejich roz­pa­dem a integ­ra­cí účast­ní­ků původ­ních triád do nových usku­pe­ní v rám­ci výcvi­ko­vé sku­pi­ny. Zpra­co­vá­ní vli­vu roz­pa­du ohro­že­ných triád na jed­not­liv­ce, ostat­ní triá­dy a sku­pi­nu jako celek. Jsou domov­ské triá­dy sku­teč­ně nedot­knu­tel­né? 

Trans­for­mač­ní sys­te­mic­ká tera­pie Sati­ro­vé ve sku­pi­ně a se sku­pi­nou v rám­ci den­ní­ho sta­ci­oná­ře
MUDr. Ale­xan­dra Berán­ko­vá
psy­chiatr a psy­cho­te­ra­pe­ut, souk­ro­má pra­xe ambu­lant­ní, Ostra­va – Mar­ti­nov, ČR

Pre­zen­ta­ce nabí­zí struk­tu­ru sku­pi­no­vé psy­cho­te­ra­pie vytvo­ře­nou pro léč­bu v den­ním sta­ci­oná­ři pro dušev­ně nemoc­né, kte­rá byla úspěš­ně prak­ti­ko­vá­na více než 15 let.  
Dom­ní­vám se, že může být ins­pi­ra­cí pro kole­gy, kte­ří pra­cu­jí se sku­pi­na­mi, jak v komu­nit­ních služ­bách, tak i v nemoc­nič­ních zaří­ze­ních. Tím­to sděle­ním bych k tomu chtěla přispět.

Výcvik rodin­né tera­pie zalo­že­ný na kom­pe­ten­cích s využi­tím výcvi­ku Satir Trans­for­ma­ti­onal Sys­te­mic The­ra­py: Model z Turec­ka
Sibel Ere­nel, LMFT (cer­ti­fi­ko­va­ná man­žel­ská a rodin­ná tera­pe­ut­ka) Satir Insan Geli­si­mi v Aile Tera­pi­si Ens­ti­tu­su, Istan­bul – Turec­ko (Ins­ti­tut lid­ské­ho roz­vo­je a rodin­né tera­pie pod­le Sati­ro­vé v Turecku)

Vir­gi­nia Sati­ro­vá byla jed­nou z prv­ních lek­to­rek rodin­né tera­pie. Model Sati­ro­vé je účin­ným mode­lem, kte­rý se zabý­vá celou oso­bou, je orien­to­ván na růst a před­sta­vu­je huma­nis­tic­ký pří­stup, kte­rý je zalo­žen na pro­žit­ku a může pomo­ci navo­dit změnu a trans­for­ma­ci u jed­not­liv­ců, párů a rodin, aby moh­ly vést šťast­něj­ší, zdra­věj­ší a klid­něj­ší život. Jeho pří­stup pomá­há jed­not­liv­cům roz­vi­nout jejich poten­ciál. Stej­ně jako v tera­pii je důle­ži­tou sou­čás­tí výcvi­ku růst oso­by tera­pe­uta. Pro navo­ze­ní trans­for­mač­ní změny musí být tera­pie sys­te­mic­ká – pra­co­vat v intrap­sy­chic­kém a inte­rakč­ním sys­té­mu, zací­le­ná na změnu, pro­žit­ko­vá a pozi­tiv­ně zaměře­ná. Výcvik trans­for­mač­ní sys­te­mic­ké tera­pie pod­le Sati­ro­vé (STST) zahr­nu­je stej­né prin­ci­py jako samot­ná tera­pie.
Pro­ces výcvi­ku je zalo­žen na para­lel­ních pro­ce­sech uče­ní a prak­tic­ké­ho pou­ži­tí tera­pie. Výcvi­ko­vá sku­pi­na se stá­vá jed­ním sys­té­mem a zku­še­nost účast­ní­ka výcvi­ku zde a nyní v pro­ce­su uče­ní je cen­ným pros­třed­kem uče­ní a růs­tu. Účast­ní­ci ško­le­ní mají mož­nost poznat­ky zpra­co­vat a prak­tic­ky apli­ko­vat v osob­ním i pro­fes­ním živo­tě. Roz­voj doved­nos­tí pro­bí­há pros­třed­nic­tvím zážit­ko­vých cvi­če­ní, prá­ce v triá­dě. 
Sibel Ere­nel jako zaklá­da­jí­cí ředi­tel­ka Satir Human Deve­lop­ment & Fami­ly The­ra­py Ins­ti­tu­te (Satir Insan Geli­si­mi ve Aile Tera­pi­si Ens­ti­tu­su). Zalo­ži­la v Turec­ku 9měsíční cer­ti­fi­ko­va­ný prog­ram rodin­né tera­pie zalo­že­ný na kom­pe­ten­cích, kte­rý letos sla­ví 14. rok své exis­ten­ce. Jed­ná se o spo­leč­ný cer­ti­fi­kát vydá­va­ný se Satir Ins­ti­tu­te of the Paci­fic. Před­ná­še­jí­cí do prog­ra­mu začle­ni­la základ­ní kom­pe­ten­ce the Ame­ri­can Asso­cia­ti­on for Mar­ria­ge and Fami­ly The­ra­py a stan­dar­dy Evrop­ské aso­cia­ce rodin­né tera­pie. Ins­ti­tu­tu byl udělen sta­tus plno­práv­né­ho čle­na EFTA – TIC (Komo­ra výcvi­ko­vých ins­ti­tu­tů). Tato pre­zen­ta­ce vyja­dřu­je naději, že ten­to ško­li­cí prog­ram může být vzo­rem pro země, kde se rodin­ná tera­pie tepr­ve roz­ví­jí. V dis­ku­si pre­zen­ta­ce uká­že, jak lze pou­žít spo­leč­né aspek­ty prog­ra­mu a kte­ré čás­ti lze upra­vit. 

Pou­ži­tí sochy rodi­ny jako ces­ty k lid­ské­mu růs­tu
Dr. the­ol. Karin Tschanz Cooke

Rodin­ným sys­té­mům v Sati­rov­ském mode­lu lze nej­lé­pe poro­zu­mět, pokud čle­no­vé rodi­ny dovo­lí tera­pe­uto­vi vytvo­řit rodin­nou sochu. Tato pre­zen­ta­ce poskyt­ne úvod do rodin­ných soch a jejich dyna­mi­ky. Uká­že­me si, jak lze rodin­nou sochu využít při Rodin­ném vzdělá­vá­ní a umož­nit tak čle­nům rodi­ny proh­lou­bit lid­ský růst pros­třed­nic­tvím lep­ší­ho poro­zu­mění pro­ce­sům v jejich rodi­ně. Pre­zen­ta­ce na pří­kla­dech rodin­né dyna­mi­ky uká­že, jak lze rodin­nou sochu pou­žít a co díky ní zís­ká­me. Účast­ní­ci budou požá­dá­ni, aby nakres­li­li obrá­zek sochy své vlast­ní původ­ní rodi­ny, což může být důle­ži­tým prv­ním kro­kem k nové­mu pocho­pe­ní vlast­ní původ­ní rodi­ny a může také vést k proh­lou­be­ní poro­zu­mění pros­třed­nic­tvím nové­ho pocho­pe­ní a pro­ží­vá­ní vlast­ní rodi­ny. To jim poskyt­ne vzdělá­va­cí nástroj, kte­rý posi­lu­je lid­ský růst.

Výzkum Sati­rov­ských výcvi­ku v Čes­ké Repub­li­ce
Ondřej Seke­ra
Odbor­ný asis­tent Ostrav­ská uni­ver­zi­ta, psy­cho­te­ra­pe­ut, člen spol­ku INSPIRACE, Ostra­va, Čes­ká republika

Pre­zen­to­va­ný přís­pěvek infor­mu­je o postu­pech, prob­lé­mech, mož­nos­tech a limi­tech prá­ce a výsled­cích naše­ho dosa­vad­ní­ho sna­že­ní v kon­tex­tu zkou­má­ní sati­rov­ských výcvi­ků MOVISA. Jed­ná se o dlou­ho­do­bé výzku­my v roz­sa­hu kom­plet­ních psy­cho­te­ra­pe­utic­kých výcvi­ků. Text při­ná­ší infor­ma­ce o ukon­če­ném výzku­mu, kte­rý sle­do­val dopa­dy psy­cho­te­ra­pe­utic­ké­ho výcvi­ku na jeho frek­ven­tan­ty, jehož výstu­py již byly pre­zen­to­vá­ny v samos­tat­né mono­gra­fii (Seke­ra, O. a Cisov­ská, H. Dopa­dy psy­cho­te­ra­pe­utic­ké­ho výcvi­ku v trans­for­mač­ní sys­te­mic­ké tera­pii na jeho frek­ven­tan­ty. Ostra­va: Ostrav­ská uni­ver­zi­ta, PdF, 2016.) nebo díl­čích odbor­ných přís­pěv­cích (Seke­ra, O. Out­co­me of psy­chot­he­ra­pe­utic trai­ning MOVISA (Model of Vir­gi­nia Satir). Satir Inter­na­ti­onal Jour­nal. 2017, roč. 2017, č. 5, s. 67–75.; Seke­ra, O. Fak­to­ry psy­cho­te­ra­pe­utic­ké­ho výcvi­ku ovliv­ňu­jí­cí jeho frek­ven­tan­ty. Psy­cho­te­ra­pie. 2016, roč. 10, č. 3, s. 224–237.). Také infor­mu­je o sou­čas­ném mapo­vá­ní změn frek­ven­tan­tů prá­vě pro­bí­ha­jí­cí­ho výcvi­ku.  Kro­mě výsled­ků a postu­pů prá­ce máme ambi­ce upo­zor­nit na limi­ty a úska­lí sle­do­vá­ní dopa­dů psy­cho­te­ra­pe­utic­kých výcvi­ků na jeho frek­ven­tan­ty. Jed­ním z cílů přís­pěv­ku je vyvo­lat odbor­nou dis­ku­zi nad prob­lé­my sou­vi­se­jí­cí­mi s vědec­kým sle­do­vá­ním sebe­roz­vo­jo­vých výcviků.

Od utr­pe­ní k pro­bu­ze­ní: pro­ži­tek pěti Ban­me­nov­ských ledov­ců
Caro­lyn Nesbitt, Ph.D.
R.Psych, psy­cho­lož­ka, West Van­cou­ver, Kanada

Vět­ši­na kli­en­tů k nám při­chá­zí ve sta­vu utr­pe­ní nebo pře­ží­vá­ní. Hle­da­jí naši pomoc při hle­dá­ní kli­du, štěs­tí a spo­je­ní. Jako sati­rovš­tí tera­pe­uti musí­me vědět, jak seřa­dit jed­not­li­vé cíle našich seze­ní a postup­ně pra­co­vat na dosa­že­ní vni­třních sta­vů svo­bo­dy. Průkop­nic­ké myš­len­ky Joh­na Ban­me­na o ledov­ci nám uka­zu­jí ces­tu od utr­pe­ní k pro­bu­ze­ní, od bolest­né exis­ten­ce k tomu, aby­chom byli plně živí a plní živo­ta. Pro mě je tato nová kon­cep­ce vzru­šu­jí­cí a prak­tic­ká.
Meta­fo­ra ledov­ce, kte­rou Vir­gi­nia Sati­ro­vá pou­ží­va­la pro Já, je dobře zná­má. Ten­to semi­nář odha­lu­je pět pra­cov­ních ledov­ců, kte­ré nám krok za kro­kem pomá­ha­jí udělat si lep­ší před­sta­vu o vni­třním světě kli­en­ta. Kaž­dý krok vpřed je sys­te­ma­tic­ky vysvět­len tak, aby­chom neby­li pone­chá­ni v nejis­to­tě, kam se vydat dál. Pozi­tiv­ně zaměře­ná prá­ce je jed­ním z 5 základ­ních prv­ků pří­stu­pu Sati­ro­vé k tera­pii. Ten­to semi­nář vám pomůže defi­no­vat a poj­me­no­vat, co to to pozi­tiv­ní zaměře­ní je.
Na tom­to zážit­ko­vém works­ho­pu si pomo­cí pří­pa­do­vé stu­die, sochá­ní a medi­ta­ce vytvo­ří­me zážit­ky z Ban­me­no­vých pěti ledov­ců. Účast­ní­ci budou pra­co­vat intros­pek­tiv­ně a v dyá­dách, což jim pomůže si uvědo­mit sebe sama a růst. Odej­de­te s novou kon­cep­cí, kte­rou může­te okam­ži­tě uplat­nit ve své tera­pe­utic­ké praxi. 

Man­da­la a péče o sebe sama
Step­hen Buck­bee, Micha­el Dupont

Bude se jed­nat o ukáz­ku pou­ži­tí kon­cep­tu Man­da­ly jakož­to nástro­je pro zkou­má­ní sebe sama a pro uvědo­mění si osob­ních zdro­jů. K výu­ce bude­me pou­ží­vat tech­ni­ku sochá­ní. 

 

Prednášky 11. 6. 2022 (sobota)

Sati­ro­vá ve služ­bách spra­vedl­nos­ti – ces­ta k hle­dá­ní rov­no­vá­hy při posu­zo­vá­ní rodin zasa­že­ných závaž­ný­mi for­ma­mi domá­cí­ho nási­lí
PhDr. Petr Štěpa­ník
Psy­cho­log, soud­ní zna­lec, Souk­ro­má psy­cho­lo­gic­ká pra­xe, Ostra­va, Čes­ká republika

Před­náš­ka popi­su­je využi­tí teore­tic­kých kon­cep­tů a uče­ní Trans­for­mač­ní sys­te­mic­ké tera­pie /​TSTS/​ v soud­ně zna­lec­kých posud­cích zaměře­ných na prob­le­ma­ti­ku domá­cí­ho nási­lí v rodi­nách. Mohou apli­ko­va­né poznat­ky TSTS napo­mo­ci odha­lit a vysvět­lit závaž­né zlo­či­ny, ke kte­rým dochá­zí v rodi­nách? Cho­vá­ní obětí domá­cí­ho nási­lí je slo­ži­tě moti­vo­vá­no, a je obtíž­né vysvět­lit poli­cis­tům, stát­ním zástup­cům a zej­mé­na soud­cům, co oběť domá­cí­ho nási­lí vede k mnoh­dy zce­la nepo­cho­pi­tel­né­mu jed­ná­ní. V soud­ních síních stá­le znějí stej­né otáz­ky: „Proč neodešel/​šla? Proč zůstal/​la? Jsou děti svěd­ci nebo oběti domá­cí­ho nási­lí?“. Přís­pěvek se bude sna­žit tyto otáz­ky odpo­vědět. 

Uplat­nění Mode­lu růs­tu dle Vir­gi­nie Sati­ro­vé  v pod­po­ře rodin s dět­mi na autis­tic­kém spek­tru
Mgr. Pře­mysl Miko­láš 
Psy­cho­log;  tera­pe­ut pra­cu­jí­cí meto­dou Trans­for­mač­ní sys­te­mic­ké tera­pie dle Vir­gi­nie Sati­ro­vé a meto­dou Dět­ské a ado­les­cent­ní vzta­ho­vé psy­cho­te­ra­pie; ADAM, autis­tic­ké děti a my, z. s. , Haví­řov, Čes­ká repub­li­ka 

Na nosi­te­le autis­mu se nel­ze dívat, jako na izo­lo­va­nou jed­not­ku – symp­tom, kte­rou má „něk­do“ opra­vit.  Ten to nosi­tel, tady člo­věk  se pohy­bu­je v kon­krét­ním pros­tře­dí – kon­tex­tu, žije v sys­té­mu.  Autis­mus nabý­vá význa­mu prá­vě pros­třed­nic­tvím rodin­né­ho kon­tex­tu, jehož sou­čás­tí jsou rodin­ná vní­má­ná a skry­tá pra­vid­la, tabu a  oče­ká­vá­ní.  Dá se i kons­ta­to­vat, že také autis­mus je závis­lý na kon­krét­ním pros­tře­dí – kon­tex­tu. Víme ze Sati­rov­ské­ho  mode­lu růs­tu, že „kon­text je moc­ný“.
Ve výzku­mu  R. Sipo­se et al. (2012)  se rodin­né vzta­hy  uká­za­ly jako význam­ný pre­d­ik­tor cel­ko­vé kva­li­ty živo­ta. Mat­ky dětí s autis­mem strá­da­jí  ome­ze­ním své­ho osob­ní­ho vol­no a svo­bo­dy, mohou trpět ztrá­tou  sebe­oce­nění, pro­to­že se dom­ní­va­jí, že „sel­ha­ly“ ve své rodi­čov­ské roli, a čas­to míva­jí poci­ty dep­re­se, vzte­ku , úna­vy a napětí. (Demy­er 1979;, Hol­ro­yd, 1974; Wolf a kol., 1989). Otco­vé sdí­lí se svý­mi žena­mi pocit frus­tra­ce, ztrá­ty, viny a vzte­ku, i když své emo­ce dáva­jí méně  naje­vo, než jejich ženy (DeMyer,1979;Wolf a kol.1989). Otco­vé čas­to vyja­dřu­jí sta­rost o úči­nek stre­su na své ženy (DeMy­er, 1979). Rov­něž bylo zjiš­těno, nega­tiv­ní vztah mezi men­tál­ní oblas­tí kva­li­ty živo­ta a rodin­ným fun­go­vá­ním, čím více měli rodi­če prob­lé­my v rodin­ném fun­go­vá­ní, tím niž­ší měli kva­li­tu živo­ta v men­tál­ní oblas­ti (Khan­na et al., 2010). Vývo­jo­vá poru­cha dítěte je zátěží pro celou rodi­nu, kte­rá je nuce­na změnit svůj kaž­do­den­ní život, aby se přiz­půso­bi­la této sku­teč­nos­ti.  (Khe­ir et al., 2012).
Model růs­tu Vir­gi­nie Sati­ro­vé mi umož­ňu­je od roku 2010 vést pod­půr­né  sku­pi­ny pro peču­jí­cí,  muž­skou sku­pi­nu, sku­pi­ny pro pra­ro­di­če a sou­ro­zen­ce.  Rov­něž tak indi­vi­du­ál­ní kon­zul­ta­ce s peču­jí­cí­mi.
V Mode­lu růs­tu, kte­rý je orien­to­va­ný na zdro­je, je cílem při­mět rodin­né sys­té­my, aby zno­vu obje­vi­ly nebo lépe pozna­ly své zdro­je k hle­dá­ní  ces­ty,  naděje a  řeše­ní.
Pros­třed­nic­tvím péče  Mode­lu růs­tu dle Vir­gi­nie Sati­ro­vé rodi­ny, kte­rým byl kon­tex­tem při­dělen symp­tom autis­mus postup­ně nalé­za­jí rov­no­vá­hu a klid pro spo­leč­nou ces­tu živo­tem.  

Mož­nos­ti Mode­lu Sati­ro­vé v palia­tiv­ní a hos­pi­co­vé péči

Mgr. Jana Hořín­ko­vá
Psy­cho­log
Mobil­ní Hos­pic Ondrá­šek, Ostra­va, Čes­ká republika

Svůj přís­pěvek chci zaměřit na uplat­nění psy­cho­te­ra­pe­utic­ké­ho pří­stu­pu V. Sati­ro­vé ve spe­ci­fic­kých pod­mín­kách hos­pi­co­vé a palia­tiv­ní péče. Chci na pří­kla­dech ze své pra­xe (jak pra­cu­ji s hos­pi­co­vý­mi pacien­ty, jejich rodi­na­mi, per­so­ná­lem a dob­ro­vol­ní­ky) uká­zat, kte­ré „sati­rov­ské“ nástro­je a jak pou­ží­vám. Dále chci pou­ká­zat na spe­ci­fi­ka tera­pe­utic­ké prá­ce s umí­ra­jí­cí­mi pacien­ty  (např. na limi­ty dané rych­le se mění­cím zdra­vot­ním sta­vem a jejich dopad na tera­pe­utic­ký roz­ho­vor). Ale zej­mé­na chci zdůraz­nit, že i v závěru živo­ta je mož­né zlep­šit vztah k sobě i ke svým blíz­kým, odpus­tit si a mít pro sebe víc lás­ky a pocho­pe­ní. Jii­ný­mi slo­vy: základ­ní tera­pe­utic­ké meta­cí­le (zvy­šo­vá­ní sebe­úc­ty, kon­gru­en­ce, roz­ho­do­vá­ní a zod­po­věd­nost) může­me napl­ňo­vat oprav­du až do kon­ce života.

Večí­rek čás­tí na pískovišti

Made­le­i­ne DeLittle

Vir­gi­nia Sati­ro­vá věděla, že máme „mno­ho tvá­ří“ nebo čás­tí, a ten­to kon­cept demons­tro­va­la pomo­cí lidí, kte­ří zastu­po­va­li jed­not­li­vé čás­ti. Tyto čás­ti vní­ma­la jako nega­tiv­ní nebo pozi­tiv­ní. V něk­te­rých pří­pa­dech se k těm­to nega­tiv­ním čás­tem vázal stud jakož­to pozůs­ta­tek význa­mů z dět­ství a byly pova­žo­vá­ny za špat­né.
V porad­ně není vždy mož­né, aby se rolí jed­not­li­vých čás­tí uja­lo vel­ké množ­ství lidí, a mno­zí si myš­len­ku večír­ku čás­tí přiz­půso­bi­li tak, že jed­not­li­vé čás­ti popi­su­jí a poj­me­no­vá­va­jí (napří­klad jako posta­vy z his­to­rie, Dis­ne­y­ho, poli­ti­ky atd.) a nako­nec pro­měňu­jí ty čás­ti, kte­ré byly dří­ve pova­žo­vá­ny za špat­né.
Dal­ším způso­bem, jak kli­en­to­vi pomo­ci vidět sebe sama v pří­tom­nos­ti, je pro jed­not­li­vé čás­ti pou­žít figur­ky, jako je agre­siv­ní med­věd, pla­chý krá­lík, duchov­ní iko­na atd., a umís­tit je do nádo­by s pís­kem. To kli­en­to­vi umož­ní si proh­léd­nout všech­ny své čás­ti, nechat kaž­dou z nich si mezi sebou prom­lu­vit a nako­nec o těch­to čás­tech uči­nit nová roz­hod­nu­tí.
Na tom­to works­ho­pu pro­běh­ne živá ukáz­ka toho, jak se dělá večí­rek čás­tí pomo­cí pís­ko­viš­tě a figu­rek. 

Pou­ži­tie trans­for­mač­nej sys­te­mic­kej tera­pie V. Sati­ro­vej v prog­ra­mech pri­már­nej prevencie

Len­ka Ságnerová

Má dlou­ho­le­tá pra­xe v prog­ra­mech pri­már­ní pre­ven­ce na Základ­ních a střed­ních ško­lách mě ved­la k úva­ze na sesta­ve­ní vlast­ní­ho prog­ra­mu, kte­rý je účin­ný a moti­vu­je mla­dé­ho člo­věka na pře­mýš­le­ní o sobě, své sebe­úc­tě a mož­nos­tech pomo­ci v daném věku a čase. Jde o prog­ram, kte­rý je mířen na téma ano­re­xie, bigo­re­xie a buli­mie.
Prog­ram pou­ží­vá model Trans­for­mač­ní sys­te­mic­ké tera­pie Vir­gi­nie Sati­ro­vé for­mou před­náš­ky a aktiv­ní­ho zapo­je­ní žáků při prog­ra­mech pri­már­ní pre­ven­ce. Prog­ram je pře­nos­ný a jeho uži­tí je mož­né i pro peda­go­ga a rodiče.

Od pře­ží­vá­ní k život­ní ener­gii
Při­je­tí dru­hé­ho – Řeše­ní kon­flik­tů pomo­cí Sati­rov­ské­ho Modelu

Tali Aha­ro­ny
 Kli­nic­ká psy­cho­lož­ka, super­vi­zor­ka a cer­ti­fi­ko­va­ná rodin­ná tera­pe­ut­ka, zakla­da­tel­ka Satir Trai­ning Cen­ter v Izraeli

 Autor­ka kni­hy „Od pře­ží­vá­ní k život­ní ener­gii. Před­sta­ve­ní Vir­gi­nie Sati­ro­vé v novém svět­le“ (2018). Tali zís­ka­la cenu za vede­ní od Satir Cen­ter ve Van­cou­ve­ru za svou prá­ci na pro­pa­ga­ci Sati­rov­ské­ho mode­lu v Izra­e­li.
 Vni­třní mír pod­po­ru­je mír v rodi­ně a ote­ví­rá dve­ře míru mezi lid­mi. To je jád­ro huma­nis­tic­ké vize Vir­gi­nie Sati­ro­vé: mír uvni­tř, mír mezi lid­mi a mír ve spo­leč­nos­ti.
Pro­to­že žiji v oblas­ti, kde neus­tá­le pro­bí­há váleč­ný kon­flikt, cítím záva­zek pou­ží­vat Sati­rov­ský model k tomu, aby se komu­ni­ty, kte­ré jsou v kon­flik­tu, moh­ly sblí­žit.
Nedáv­no jsem napsa­la přeh­led­nou učeb­ni­ci pro výu­ku Sati­rov­ské­ho mode­lu. Mou vizí bylo, že výu­ka Sati­rov­ské­ho mode­lu pod­po­ří pou­ží­vá­ní toho­to mode­lu k při­je­tí dru­hé­ho, a tím pozve kon­flikt­ní sku­pi­ny ke sblí­že­ní.  Dom­ní­vám se, že tato prob­le­ma­ti­ka je vel­mi důle­ži­tá nejen v mé zemi, ale na celém světě. Těm­to myš­len­kám je věno­vá­na jed­na z kapi­tol kni­hy. Hod­lám ji před­sta­vit ve své před­náš­ce.
Pro­po­ji­la jsem myš­len­ky přev­za­té ze vzta­ho­vé psy­cho­te­ra­pie, sociál­ní psy­cho­lo­gie a také filo­zo­fic­ké myš­len­ky Emma­nu­e­la Levi­na­se („eti­ka dru­hé­ho“) s myš­len­ka­mi Sati­ro­vé.
Jako pří­klad popí­šu prá­ci, kte­rou jsme odved­li v Izra­e­li s eti­op­skou komu­ni­tou. Tato komu­ni­ta nových přis­těho­val­ců přiš­la do Izra­e­le z vel­mi odliš­né kul­tu­ry a zaží­vá slo­ži­té prob­lé­my s přiz­půso­bo­vá­ním.
Dom­ní­vám se, že Evro­pa se potý­ká s mno­ha podob­ný­mi prob­lé­my.
Moje před­náš­ka při­ná­ší sna­hu posu­nout Sati­rov­ský model o krok dál a vybu­do­vat nové myš­len­ky směřu­jí­cí k vizi Vir­gi­nie pro lep­ší lid­stvo.
Věřím, že Vir­gi­nia by měla radost, že její myš­len­ky dále ros­tou. 

Ako Sati­ro­vá inšpi­ru­je nesatirovcov

Ivan Val­ko­vič
Vla­di­mír Hambálek

Mot­to: „Bez ohľa­du na to, nakoľ­ko sme si podob­ní, sme aj odliš­ní a bez ohľa­du na to, nakoľ­ko sme odliš­ní, tak sa aj podobáme.“

Záme­rom works­ho­pu je otvo­riť pries­tor na dis­ku­siu o podob­nos­tiach a odliš­nos­tiach medzi Trans­for­mač­nou sys­te­mic­kou tera­pi­ou pod­ľa Sati­ro­vej a iný­mi huma­nis­tic­ký­mi, sys­té­mo­vý­mi a psy­cho­dy­na­mic­ký­mi prí­stup­mi k psy­cho­te­ra­pii. Účast­ní­ci budú mať mož­nosť pro­stred­níc­tvom mini­ka­zu­is­tík z pra­xe ref­lek­to­vať svo­je tera­pe­utic­ké kona­nie v kon­krét­nych momen­toch z pohľa­du rôz­nych prí­stu­pov a násled­ne dis­ku­to­vať o podob­nos­tiach a odliš­nos­tiach v tera­pe­utic­kom mys­le­ní a konaní.